Regulamin pracy bocznicy – podpisy.

Dodane 4 listopada 2019 przez Witold Bardziński

Kto ma się podpisywać w Regulaminie pracy bocznicy i w przepisach wewnętrznych. Zapraszam.

Bardzo często zapisywaną uwagą podczas kontroli bocznicy przez Inspektorów UTK, są braki podpisów przez pracowników wykonujących czynności pracy na bocznicy kolejowej w dokumentacji tj. Regulaminie pracy bocznicy i przepisach wewnętrznych. Jaka jest prawidłowość dokonywania podpisów i kto ma obowiązek ich dokonywania. Czy można np. uregulować te sprawy jednym dokumentem? Chciałem tak zrobić ale na wszelki wypadek udałem się do Pana Krzysztofa (pozdrawiam Serdecznie – Pan Krzysztof jest jednym z najbardziej doświadczonych pracowników w jednym z Zakładów PKP PLK S.A.) i przedstawiłem taką treść pisma:

 (Dane adresowe – przewoźnika kolejowego)

Dotyczy obsługi bocznicy Tormax Witold Bardziński ul. Toszecka 102; 44-117 Gliwice (nazwa bocznicy podana dla opisywanego przykładu – nie ma takiej bocznicy).

Szanowni Państwo,

W związku z wykonywaniem czynności obsługi naszej bocznicy Tormax Witold Bardziński ul. Toszecka 102; 44-117 Gliwice przekazujemy Państwu (w formie papierowej na ww. adres oraz w formie pendrife – 2 szt) nw. dokumentację oraz zobowiązujemy do przestrzegania: 

– Regulamin pracy bocznicy;

– Przepisy wewnętrzne Tormax Witold Bardziński, pod nazwą „Przepisy utrzymania infrastruktury kolejowej na bocznicy Tormax Witold Bardziński;

– Przepisy wewnętrzne Tormax Witold Bardziński, pod nazwą „Przepisy prowadzenia ruchu i sygnalizacji na bocznicy Tormax Witold Bardziński;

– Przepisy wewnętrzne Tormax Witold Bardziński, pod nazwą „Instrukcja w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym obowiązującym użytkownika bocznicy kolejowej Tormax Witold Bardziński.

Ważne telefony:

– Koordynator zgłaszania zdarzeń kolejowych – Jan Kowalski tel: +48 …..;

– Zarządzający bezpieczeństwem bocznicy kolejowej – Witold Bardziński tel: +48 601 49 27 21;

                                                                                                    Z poważaniem:

Treść podobnego pisma można przekazać do operatora bocznicy.

No dobrze Panie Witoldzie (powiedział Pan Krzysztof) pismo jest dobre przy przekazaniu dokumentacji, ale nie zwalnia absolutnie użytkownika bocznicy z tego, żeby pracownicy przewoźnika czy operatora bocznicy byli zwolnieni z podpisywania w Regulaminie pracy bocznicy czy obowiązujących przepisach.

Weźmy nasz przykład, w naszej instrukcji Ir 3 – Instrukcja o sporządzaniu regulaminów technicznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., gdzie w § 9 Znajomość regulaminu technicznego jest napisane:

Wszyscy pracownicy posterunków ruchu, których obowiązki są bezpośrednio związane z ruchem pociągów i wykonywaniem manewrów, przed przystąpieniem do wykonywania manewrów, przed przystąpieniem do wykonywania pracy obowiązani są zapoznać z całością regulaminu technicznego lub jego częścią, dotyczącą wykonywanej pracy.. Znajomość postanowień regulaminu technicznego, pracownik potwierdza przez złożenie podpisu na wykazie prowadzonym i przechowywanym przez przełożonego komórki/jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony. Obowiązek zapoznania odnosi się również do każdej zmiany wniesionej do regulaminu technicznego…

Można powiedzieć tym przykładem Pan Krzysztof powiedział wszystko, „moje” pismo owszem może być, ale zanim pracownik wejdzie czy wjedzie trakcją na naszą bocznicę ma obowiązek!!! zapoznać się z naszym Regulaminem pracy bocznicy z przepisami, które go dotyczą i po zapoznaniu dokonać podpisu. Zalecam aby był to podpis czytelny i koniecznie z wpisaną datą zapoznania.

Stąd powstała taka wersja pisma do przewoźnika czy też operatora bocznicy:

                                                                              (Dane adresowe – przewoźnika kolejowego)

Dotyczy obsługi bocznicy Tormax Witold Bardziński ul. Toszecka 102; 44-117 Gliwice (nazwa bocznicy podana dla opisywanego przykładu – nie ma takiej bocznicy).

Szanowni Państwo,

W związku z wykonywaniem czynności obsługi naszej bocznicy Tormax Witold Bardziński przekazujemy Państwu (w formie papierowej oraz w formie pendrife – 2 szt) nw. dokumentację oraz zobowiązujemy do przestrzegania:

– Regulamin pracy bocznicy;

– Przepisy wewnętrzne Tormax Witold Bardziński, pod nazwą „Przepisy utrzymania infrastruktury kolejowej na bocznicy Tormax Witold Bardziński  (z późn. zm.);

– Przepisy wewnętrzne Tormax Witold Bardziński, pod nazwą „Przepisy prowadzenia ruchu i sygnalizacji na bocznicy Tormax Witold Bardziński;

– Przepisy wewnętrzne Tormax Witold Bardziński, pod nazwą „Instrukcja w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym obowiązującym użytkownika bocznicy kolejowej Tormax Witold Bardziński.

Ww. regulamin pracy bocznicy oraz przepisy wewnętrzne znajdują się również w biurze u Koordynatora zgłaszania zdarzeń kolejowych Pana Witolda Bardzińskiego telefon: +48 601 49 27 21 lub na portierni Zakładu.

Zobowiązujemy jednocześnie wszystkich pracowników związanych z pracą przewozową, eksploatacyjną i utrzymaniową bocznicy Tormax Witold Bardziński,  przed przystąpieniem do wykonywania pracy do zapoznania się z całością regulaminu pracy bocznicy Tormax Witold Bardziński i przepisów wewnętrznych Tormax Witold Bardziński lub ich częścią, dotyczącą wykonywanej pracy.

Znajomość postanowień regulaminu pracy bocznicy i przepisów wewnętrznych, pracownik potwierdza przez złożenie podpisu na wykazie prowadzonym i przechowywanym przez Koordynatora zgłaszania zdarzeń kolejowych Pana Witolda Bardzińskiego.

                                                                                                   Z poważaniem:

No dobrze, przypominam jednak o najważniejszym:

Na użytkowniku bocznicy spoczywa obowiązek dopilnowania, aby każdy pracownik przed obsługą bocznicy (a nawet chwilowym wejściem na tory) zapoznał się z Regulaminem i przepisami wewnętrznymi!!!

Dobrą praktyką jest zaznajomienie z regulaminem pracy bocznicy i przepisami wewnętrznymi nawet przez osoby nie związane bezpośrednio z pracą na bocznicy np. Pan Jan czy operatorzy sprzętu (rozładowywanie wagonów) i też dokonanie wpisów w wykazach.

Bardzo ważne czytelny podpis i koniecznie data.

Bez zapoznania i podpisu, żadna osoba nie może wejść czy wjechać na teren bocznicy. Stąd lista z nazwiskami pracowników, którzy zapoznali się i podpisali w wykazie regulaminu pracy bocznicy i przepisów wewnętrznych, a tym samym mogą wejść/wjechać na teren bocznicy powinna znajdować się na portierni zakładu.

Praktycznie jest to trochę kłopotliwe, pociąg nie będzie tarasował np. przejazdu, bo maszynista czyta regulamin, ale stąd jest to pismo do przewoźnika/ operatora bocznicy i prawdopodobnie to się nie będzie zdarzać, jednak w czasie obsługi bocznicy np. w porze nocnej lub gdy np. Pan Jan będzie nieobecny zalecałbym zostawiać regulamin i przepisy egzemplarze do podpisu na portierni zakładu.

Każdorazowo, gdy pociąg wjedzie na teren Tormax pracownik ochrony powinien podejść do obsługi – maszynista i drużyna manewrowa i sprawdzić czy osoby są na liście pracowników którzy zapoznali się z regulaminem pracy bocznicy i przepisami wewnętrznymi. Jeżeli nie – nie wolno takiej osobie wykonywać pracy!!!

Pan Krzysztof powiedział, że jest to na PKP PLK bezwzględnie przestrzegane, bez zapoznania pracowników z regulaminem technicznym, dyżurny ruchu nie dopuści tych osób do pracy.

Dużo Zdrówka, Szanowni Państwo, życzy: WB.

Fotki z Targów Trako 2019 – witold bardziński

.