Regulamin pracy bocznicy kolejowej.

Dodane 12 marca 2017 przez Witold Bardziński

Szanowni Państwo. Większość z Państwa posiada ważne Świadectwo bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej w związku z tym ma Regulamin pracy bocznicy opracowany nie później jak w roku 2011 to znaczy jest on opracowany zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika (Dz. Urz. MI 2010. Nr 3 poz.8 z dnia 26 lutego 2010r).

Wobec powyższego zgodnie z §4 pkt. 14 ww. Obwieszczenia oraz zapisom w Regulaminie mamy obowiązek wprowadzania zmian i uzupełnień w treści Regulaminu oraz obowiązek przyjęcia treści regulaminu do wiadomości i stosowania.

Jakie zmiany w zależności od tego kiedy mieliśmy opracowany  Regulamin mogły zajść w jego treści? To przede wszystkim, zmienione i wprowadzone przepisy:

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 720);

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. z 2014 r. poz. 211);

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności (Dz. U. z 2015 r. poz. 522);

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r. poz. 1127);

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 360);

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744);

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. z 2014 r. poz. 212);

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 46);

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 369)

– Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143);

Szanowni Państwo, załóżmy, że pilnujecie Państwo sobie aktualizacji tych zmian i dokonujecie ich na bieżąco, jeżeli nie to dobrze sobie je uzupełnić… Niestety bardzo często zauważam, że jest oczywiście Regulamin ładnie opracowany, wszystko w nim jest. Jest uzgodniony przez Zarządcę infrastruktury z którym bocznica jest połączona. Jest zatwierdzony przez Państwa Dyrektora czy Prezesa (pamiętajmy o podaniu dat uzgodnienia i zatwierdzenia). Przeglądam dalej… na koniec mam tabelę; „Wykaz pracowników, którzy przyjęli treść Regulaminu do wiadomości”, a tu proszę Państwa ani jednego nazwiska, ani jednego podpisu!!!

Przeważnie, mówicie Państwo tak: „Przecież, bocznicę obsługuje mi Przewoźnik, ten sam od 20 lat”, albo „Pan Janusz, mierzy nam bocznice od początku, nawet opracowywał ten Regulamin – to co on też ma podpisać”. Tak proszę Państwa, każdy kto obsługuje Waszą bocznicę, pracownicy Przewoźnika też – obowiązkowo!!! Każdy kto dokonuje pomiaru, każdy kto prowadzi jakiekolwiek prace, nawet jak „wpadnie” dokręcić jedną śrubę, niech podpisze i koniecznie wpisze datę, bo bez daty i podpisu taki wpis jest nieważny!

Czemu, nawet „każę” podpisywać Regulamin pracownikom, którzy go opracowywali, czy dokonują pomiaru bocznicy przeszło 20 lat? Bo tak jest np. ze mną „mierzę” niektóre bocznice nawet więcej jak 20 lat i pomimo, że lekarz mi pozwala „chodzić” po torach, to co się stanie, jak Nasz Stwórca, nagle postanowi mnie wezwać, abym i Jemu „przemierzył tory?…”. Mielibyście Państwo kłopoty i to nawet bardzo poważne (bo kto wtedy by Państwu pomógł, jak by Bardzińskiego zabrakło?) i tylko przez to, że ktoś nie zapoznał się z Regulaminem pracy bocznicy i nie potwierdził tego bardzo ważnego faktu swoim podpisem i datą.

Ale horror, prawie jak u Hitchcocka dlatego na koniec bardzo dużo zdrówka, życzy: Witold Bardziński

Aha. Może, zagląda do moich wiadomości czasami Zarządca tej infrastruktury (żeby było po nowemu) na załączonych fotkach. Może coś zrobi? Wiosna niedługo, drzewa można wycinać, to dopiero krzaki można wyciąć. Proszę zróbcie coś Państwo na wiosnę, czy musi się coś stać, żeby dopiero wymieniać podkłady?