Przedłużanie Świadectw Bezpieczeństwa Bocznic przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Dodane 7 stycznia 2021 przez Witold Bardziński

Tak, Szanowni Państwo w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności Świadectw Bezpieczeństwa Bocznic ulega przedłużeniu do dnia upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później. … ale czy na pewno??? Postaram się odpowiedzieć kto może spać spokojnie a też kto powinien obudzić się ze snu i pomimo tego stanu złożyć wniosek. Zapraszam.

Uff… Jak gorąco, nie tylko w powietrzu (28o C – lipiec 2020) ale też maseczka… stres… Oby jak najszybciej wrócić do normalności.

Wiem, wiem, olbrzymie zdziwienie „bardziński” się odezwał! Co u ciebie słychać? Czemuś się nie odzywał tyle czasu… Jak zwykle przyczyn jest wiele, jedna z nich to skumulowanie się bardzo wielu prac, szczególnie tych związanych z wnioskami o wydanie czy przedłużenie ważności świadectw bezpieczeństwa użytkowników bocznic kolejowych, drugie o wiele ważniejsze sprawy osobiste, a o nich proszę wybaczcie, na forum nie będę pisał.

To skumulowanie wielu prac to głównie reprezentowanie wnioskodawców związane z przedłużeniem świadectw bezpieczeństwa bocznic. Wniosków złożonych przed i już w okresie epidemii. Niby sprawa prosta złożyć wniosek i po sprawie. Nic Szanowni Państwo, bardziej mylnego. We wszystkich prowadzonych sprawach dostałem Wezwania Prezesa UTK, do uzupełnienia wniosku w szczególności zapisów dotyczących Regulaminu pracy bocznic i planów schematycznych. Szczególny problem stanowiło i myślę, że na większości bocznic nadal stanowi sprawa – położenia bocznicy kolejowej ze wskazaniem miejsca odgałęzienia od linii kolejowej, z którą bocznica jest połączona.

Obecnie nie tylko w Regulaminie pracy bocznicy i planie schematycznym mamy wskazać odgałęzienie bocznicy ale musimy również wskazać jej początek i granicę utrzymania. Niby sprawa prosta jednak bardzo rzadko się zdarza, że te wszystkie punkty są w tym samym kilometrze bocznicy, przeważnie są to inne punkty. A co zrobić gdy mamy jedno odgałęzienie ale początki bocznic są zlokalizowane dla każdego toru w 3 punktach? Według niektórych opinii powinniśmy opracować 3 oddzielne Regulaminy pracy bocznicy, najlepiej potraktować to odrębnymi świadectwami bocznic… Naprawdę jest to bardzo szeroki zakres omawiania, stąd jak mam nadzieję będąc w zdrowiu postaram się napisać więcej w oddzielnych tematach blogu.

Podobny problem stanowią obecnie przejazdy kolejowe. W Regulaminie pracy bocznicy mamy pisać tylko o przejazdach publicznych. No dobrze… ale była ostatnio kontrola na jednej z bocznic kolejowych dokonana przez Inspektorów UTK i padło pytanie -czy macie jakieś przejazdy publiczne, czy wewnątrz zakładowe służące tylko Waszej Firmie?

Publicznych nie mamy, a wewnętrzne służą tylko nam.

No dobrze, a co z kurierami którzy podjeżdżają pod biuro??? … Zapytał Inspektor.

Podobnie jak w sprawie określenia położenia bocznicy, jak Zdrówko dopiszę ,postaram się podpowiedzieć.

Zagrożenie! Zły stan mocowania. Należy pilnie naprawić!

Też inne problemy np., trzeba bardziej opisać procedury przejazdów pomiędzy stacją a bocznicą i jeszcze wiele innych zmian, które jak wiem z bardzo poważnego źródła znajdą się niedługo w nowo opracowanym Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzonego przez jej użytkownika.

Ale wróćmy do pytania zadanego na początku czy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, gdy kończy się nam ważność Świadectwa Bezpieczeństwa Bocznicy mamy występować o jego przedłużenie, czy nie musimy nic robić i wystarczy działać dopiero po odwołaniu jak stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później…

Otóż nie radzę. Bo chociaż wydaje się, że i tak będziemy mieli prawie 9 m-cy czasu to może się okazać za krótko, żeby zdążyć z właściwym przygotowaniem. Przykład? Od półtora roku trwa już postępowanie na jednej z bocznic, której zarządca zakwalifikował część torów jako „inne drogi kolejowe”, a zgodnie z art. 4 pkt 10a ustawy o transporcie kolejowym użytkownik bocznicy kolejowej to zarządca infrastruktury, który nie zarządza inną drogą kolejową niż bocznica kolejowa.

Kolejny przykład, Zarządca który ma 5 bocznic kolejowych, złożył wnioski w lutym 2020 r., i problemy dotyczące położenia bocznicy kolejowej powodują, że na koniec grudnia wystąpiliśmy do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z kolejnym pismem o przedłużenie terminu odpowiedzi.

Na koniec przykład na jednej z bocznic która miała podobne problemy jak opisany powyżej z położeniem bocznicy. W tym przypadku od wielu lat odgałęzienie bocznicy wskazywano (km. przykładowy) kilometr odgałęzienia bocznicy jako km 675.333. Taki zapis był we wszystkich dotychczasowych dokumentach w tym na obowiązującym świadectwie. UTK zaczęło jednak kwestionować ten km. odgałęzienia??? Skąd to wiadomo?… Czasami tak jak w tym wypadku starczy korzystać z Google Map i porównać sobie położenie np. posterunku ruchu z rozjazdem rozgałęziającym czy skorzystać np. z „geoportalu” tu już mamy możliwość dokładniejszej lokalizacji ale nawet zmierzenia odległości… (szerzej te techniki postaram się opisać w następnych blogach), niestety tu pojawiał się problem bo jak wskazać Zarządcy PKP PLK S.A., że coś nie gra? Zapisy w dokumentach PLK mówiły co innego a w porównaniu z mapą „geoportalu” było inaczej.

Dobrze, że Zbyszkowi (pozdrawiam Zbyszku bardzo serdecznie) udało się „wymóc” w PLK geodetę, który to potwierdził nasze wątpliwości i wyznaczył nową kilometrację odgałęzienia bocznicy na km 675.325! Niby 8 metrów, ale miało to wpływ na pomiar torów dojazdowych i inne komplikacje. A też olbrzymi „Szacun” dla PKP PLK, że nie szło w zaparte, tylko dokonało odpowiednich poprawek we wszystkich dokumentach. Dopiero wtedy uzgodniliśmy Regulamin i wysłaliśmy do UTK. Niby sprawa prosta, wydawało się, że w 3 miesiącach się zmieścimy a trwało to wszystko pół roku… itd. Itp…

Zanim się pożegnam mam nadzieję, że miłym prezentem aktualnymi przepisami prawa Rozdział 1 Regulaminu – Postanowienia ogólne. 1.1 1 Podstawa prawna i cel opracowania Regulaminu, możecie Państwo zapytać skąd ty „bardziński” jesteś taki mądry? Otóż powiem. Bardzo dużo pytam, między innymi Pana Krzysztofa Iwankiewicza – powiedzieć Encyklopedia Kolejnictwa, to nic nie powiedzieć! Bardzo dziękuję Panu Krzysztofowi jak również Panu Michałowi (tutaj niestety bez nazwisk i miejsca pracy), ale też wiedza olbrzymia – Dziękuję!!! Postaram się przekazać dalej.

Życzę Wszystkim Państwu, bardzo, bardzo dużo Zdrówka:

Witold Bardziński

Proszę zwrócić uwagę. W każdej chwili mogło dojść do wykolejenia. Obrzeże koła, zniszczyło nakrętkę. W takich miejscach (krzyżownice, kierownice rozjazdów a też w przejazdach kolejowych) obchodowy musi zwracać szczególną na to, żeby koła taboru miały wolną przestrzeń.

Podstawa prawna:

1)            Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym”.

2)            Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji ( tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 360 z późn. zm.),

3)            Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1476),

4)            Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectw maszynisty (Dz. U. z 2014 r. poz. 212, z późn. zm.),

5)            Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. z 2019 r. poz. 2373),

6)            Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzonego przez jej użytkownika (Dz. Urz. MI 2010. 3.8 z dnia 26 lutego 2010 r.),

7)            Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987 z późn. zm.),

8)            Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 867 z późn. zm.),

9)            Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz.U. 2016 poz. 369.),

10)         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 46.),

 11)        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744 z późn. zm.),

12)         Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333),

Jeżeli na bocznicy są przewożone materiały niebezpieczne:

13)         Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 154 z późn. zm.),

14)         Przepisy regulujące przewóz towarów niebezpiecznych koleją:

– Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Regulamin RID) (Dz. U. z 2019 r. poz. 2281)

– Dyrektywa Komisji (UE) 2018/1846 z dnia 23 listopada 2018 r. dostosowująca do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 299 z 26.11.2018, str. 58)

– Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 260 z 30.09.2008, str. 13)

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 718 z póżn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2012 r. poz. 966)

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 619) zmienione rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 315)

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 508).

Zniszczone płyty przejazdowe, zagrożenie dla taboru jak również dla osób, pojazdów drogowych korzystających z przejazdu.

.