Pismo z UTK dotyczące przejazdów kolejowo-drogowych podlegających kategoryzacji.

Dodane 8 lutego 2021 przez Witold Bardziński

Z tego co się dowiedziałem Urząd Transportu Kolejowego skierował do około 200 bocznic kolejowych pismo w którym prosi o informację dotyczącą eksploatowanych na bocznicach kolejowych przejazdów kolejowo-drogowych podlegających kategoryzacji – termin odpowiedzi do 15 lutego 2021 r., co odpowiedzieć? Zapraszam.

No i masz babo placek, uderz w stół a nożyce się odezwą! Dwa tygodnie temu napisałem na blogu o przejazdach kolejowych na terenie bocznic i zaraz na początku lutego otrzymaliśmy pisma z Urzędu Transportu Kolejowego z prośbą o wyjaśnienia tychże dotyczących. Tak się nie chwaląc cieszy mnie to, że mój blog, ma taki zasięg, a nawet nic to w porównaniu z tym, że ma taki duży odzew.

No, no ale nie przesadzajmy i „bardziński” nie popadaj w euforię tylko coś doradź jak wiesz! Dobrze zaczynamy, oto treść pisma:

„Szanowni Państwo,

realizując zadania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”, w zakresie nadzoru nad zachowaniem bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją linii kolejowych, bocznic kolejowych oraz innych dróg kolejowych (podstawa prawna wynika z art. 13 ust. 1a pkt 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1043, z późn. zm.)), zwracam się do Państwa, jako użytkowników bocznic kolejowych, o przekazanie poniższych informacji:

1.            czy na eksploatowanych przez Państwa bocznicach kolejowych, znajdują się przejazdy kolejowo-drogowe podlegające kategoryzacji zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1744, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

2.            jeśli tak, proszę o podanie kategorii przejazdu kolejowo-drogowego oraz jego położenia;

3.            jeśli nie, proszę o informację zwrotną, że na eksploatowanych przez Państwa bocznicach kolejowych, nie znajdują się ww. przejazdy kolejowo-drogowe.

Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, przebudowie, remoncie i utrzymaniu skrzyżowań linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi, a także ich użytkowaniu, co wynika z treści §2 ust. 1 rozporządzenia.

Natomiast przepisów rozporządzenia nie stosuje się do skrzyżowań linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami wewnętrznymi i przejściami służbowymi, służącymi zarządcy kolei (§2 ust. 2 rozporządzenia) oraz skrzyżowań stanowiących przecięcia drogi z linią kolejową lub bocznicą kolejową, na których zarządca kolei nie dopuścił ruchu kolejowego (§2 ust. 2a rozporządzenia). Dlatego niniejsze zapytanie nie dotyczy tego rodzaju przejazdów.

Odpowiedź na niniejsze pismo powinna wpłynąć do Prezesa UTK w terminie do 15 lutego 2021 r.

Przejazdy kolejowo-drogowe, czyli skrzyżowania linii kolejowych z drogami w jednym poziomie, są najbardziej newralgicznym elementem systemu kolejowego, z uwagi na występującą interakcję między dwoma systemami transportu.

Jak wynika z analiz prowadzonych przez Prezesa UTK, do największej liczby zdarzeń kolejowych dochodzi właśnie na przejazdach kolejowo-drogowych, pomimo stosowania coraz. bardziej zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Zasadniczą rolę w ograniczaniu liczby zdarzeń odgrywa zatem właściwa postawa społeczeństwa w kontakcie z systemem kolejowym — np. korzystanie z wyznaczonych miejsc do przekraczania obszaru kolejowego oraz respektowanie obowiązujących przepisów prawa przez kierujących pojazdami .

Prezes UTK prowadzi obecnie szereg działań w kierunku poprawy poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. W ramach tych aktywności realizowane są cykliczne projekty i kampanie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem systemu kolejowego, takie jak promowanie kultury bezpieczeństwa w systemie kolejowym, szkolenie uczestników rynku w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego (A BK), czy Kampania Kolejowe ABC  skierowana do najmłodszych uczestników korzystających z przejazdów kolejowo-drogowych.

Informacje, które będą Państwo przekazywać do Prezesa UTK, są istotne z punktu widzenia analizy poziomu bezpieczeństwa na obszarze kolejowym. Przyczynią się również do lepszego jego monitorowania oraz prowadzenia działań mających zwiększyć świadomość wszystkich korzystających z przejazdów kolejowo-drogowych…”.

Przykład odpowiedzi dla bocznicy która nie ma skategoryzowanych przejazdów.

Skąd to wiemy? Z naszych Regulaminów pracy bocznicy i z planu schematycznego, jeżeli na naszej bocznicy nie ma przejazdów kategoryzowanych to ich nie wpisujemy, wówczas przykładowa treść pisma powinna wyglądać następująco:

Treść wysłanego pisma (nazwa bocznicy przypadkowa);

Gliwice; 03 luty 2021 r.

                                                                  Prezes                                            

                                           Urzędu Transportu Kolejowego

                                           Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Dot; Pisma DMB-WSWB.47.63.2020.1.AD z dnia 21 stycznia 2021 r.

W odpowiedzi na pismo DMB-WSWB.47.63.2020.1.AD z dnia 21 stycznia 2021 r., otrzymane w dniu 01 lutego 2021 r., informujemy:

1.         Na eksploatowanej przez nas bocznicy kolejowej TORWAR S.A., ul. Hokejowa12, 44-365 Gliwice, zlokalizowanej w Gliwicach przy ulicy Hokejowej 12, nie znajdują się przejazdy kolejowo-drogowe podlegające kategoryzacji zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1744, z późn. zm.).

Pamiętajmy o obowiązku udzielenia odpowiedzi nawet wówczas gdy przejazdów kategoryzowanych na naszej bocznicy nie mamy.

Przykład odpowiedzi bocznicy, która ma przejazd publiczny.

Treść wysłanego pisma (nazwa bocznicy przypadkowa);

Gliwice ; 05 luty 2021 r.

                                                                  Prezes                                            

                                           Urzędu Transportu Kolejowego

                                           Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Dot; Pisma DMB-WSWB.47.63.2020.1.AD z dnia 21 stycznia 2021 r.

W odpowiedzi na pismo DMB-WSWB.47.63.2020.1.AD z dnia 21 stycznia 2021 r., otrzymane w dniu 02 lutego 2021 r., informujemy:

1.            Na eksploatowanej przez nas bocznicy kolejowej TORWAR S.A., ul. Hokejowa12, 44-365 Gliwice, zlokalizowanej w Gliwicach przy ulicy Hokejowej 12, znajduje się przejazd kolejowo-drogowy podlegający kategoryzacji zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1744, z późn. zm.).

2.            Kategoria przejazdu „A” w km 0.025 (oś jezdni) na skrzyżowaniu toru nr 12A z drogą publiczną ulicą Hokejową – na którym ruch drogowy jest kierowany:

– przez uprawnionych pracowników przewoźnika kolejowego, posiadających wymagane kwalifikacje,

(Uwaga autora – jeżeli przejazd obsługują pracownicy bocznicy wówczas zamiast przewoźnika kolejowego wpisujemy Zarządcy kolei, są też przypadki gdy jednym z pracowników jest pracownik przewoźnika kolejowego a drugim zarządcy kolei, wówczas wpisujemy – przez uprawnionych pracowników zarządcy kolei lub przewoźnika kolejowego, posiadających wymagane kwalifikacje,)

Oznakowany znakami drogowymi (zapis przykładowy):

– (A — 30) — inne niebezpieczeństwa,

– (T-10) — tablica – przejazd z bocznicą kolejową,

– (P-14) – linia warunkowego zatrzymania.

Koniec przykładu odpowiedzi.

A np. kat „F” wpisujemy czy nie wpisujemy? W piśmie UTK jest napisane „proszę o podanie kategorii przejazdu oraz jego położenia” stąd obojętnie jaką ma przejazd nadaną kategorię: „A”; „B”; „C”; „D”; „E”; „F” –  to wpisujemy nadaną kategorię.

Pamiętać musimy, że oprócz podanej kategorii przejazdu w zapisach Regulaminu pracy bocznicy i na planie schematycznym, na przejazdy te musimy posiadać metrykę przejazdu.

Co zrobić gdy w zapisach Regulaminu i na planie schematycznym, mamy przejazd np. kat. „D”, a w sumie nie jest to przejazd publiczny? Pisałem o tym w ostatnim blogu. Co zrobić?

Proponuję dokonać zmiany w Regulaminie pracy bocznicy i na planie schematycznym i wysłać pismo o treści:

Treść wysłanego pisma (nazwa bocznicy przypadkowa);

Gliwice; 03 luty 2021 r.

                                                                  Prezes                                            

                                           Urzędu Transportu Kolejowego

                                           Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Dot; Pisma DMB-WSWB.47.63.2020.1.AD z dnia 21 stycznia 2021 r.

W odpowiedzi na pismo DMB-WSWB.47.63.2020.1.AD z dnia 21 stycznia 2021 r., otrzymane w dniu 01 lutego 2021 r., informujemy:

1.            Na eksploatowanej przez nas bocznicy kolejowej TORWAR S.A., ul. Hokejowa12, 44-365 Gliwice, zlokalizowanej w Gliwicach przy ulicy Hokejowej 12, nie znajdują się przejazdy kolejowo-drogowe podlegające kategoryzacji1 (1 W trakcie uzgodnień jest zmiana w Regulaminie pracy bocznicy dotycząca kategoryzacji przejazdów w zgodzie z powyższym zapisem. Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu zmiany, powiadomimy Prezesa UTK odrębnym pismem.) zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1744, z późn. zm.).

Koniec treści

Czy koniecznie zawiadamiać Prezesa UTK o zmianie w Regulaminie? Wybaczcie Szanowni Państwo, że tutaj nie podpowiem…

Jak zmienić te zapisy w Regulaminie i na planie schematycznym, gdy nie mamy „już” skategoryzowanych przejazdów?

Treść wysłanego pisma (nazwa bocznicy i zarządcy linii kolejowej przypadkowa – należy podać właściwego zarządcę i jego adres z którym bocznica jest połączona);

Gliwice ,03 luty 2021 r.                                                              

                                                                 PKP PLK S.A.                        

                                                         Zakład Linii Kolejowych


Zwracamy się z prośbą, o uzgodnienie projektu zmiany w obecnie obowiązującym Regulaminie pracy bocznicy kolejowej TORWAR S.A., ul. Hokejowa12, 44-365 Gliwice, zlokalizowanej w Gliwicach przy ulicy Hokejowej 12, w sposób następujący:

   Rozdział 2, pkt. 2.11 – Przejazdy kolejowe i przejścia dla pieszych w poziomie szyn, poprzez:

1.  wykreślenie:

przejazd kat. „D”, w km 0.172 na skrzyżowaniu toru nr 102 z publiczną (dojazdową do Zakładu – niestrzeżony, oznakowany krzyżami Św. Andrzeja i znakami „Stop”.

  • Nadpisanie:

 słowa drogą nad słowem publiczną

  • Zapis po zmianie będzie następujący:

                                                                                                                            drogą

przejazd kat. „D”, w km 0.172 na skrzyżowaniu toru nr 102 z publiczną (dojazdową do Zakładu) – niestrzeżony, oznakowany krzyżami Św. Andrzeja i znakami „Stop”.

               UZGADNIAM PKP PLK S.A.:                                                                             ZATWIERDZAM:

A też propozycja pisma, o uzgodnienie (z tą opłatą za Zmianę, jest różnie u poszczególnych Zarządców, jedni biorą opłatę niektórzy nie, ale raczej nie, jeżeli już to ta opłata jest również różna w granicach 600 – 800 zł):

Gliwice ,03 luty 2021 r.                                                             

                                                                 PKP PLK S.A.                        

                                                          Zakład Linii Kolejowych

Zwracamy się z prośbą, o uzgodnienie projektu zmiany w 5 egzemplarzach (w tym 2 dla PKP PLK S.A.) w obecnie obowiązującym Regulaminie pracy bocznicy kolejowej TORWAR S.A., ul. Hokejowa12, 44-365 Gliwice, zlokalizowanej w Gliwicach przy ulicy Hokejowej 12.

Koszty z tytułu uzgodnienia Zmiany zobowiązujemy się zapłacić przelewem w terminie i zgodnie z wystawioną fakturą VAT.                                                                                                

                                                                                                            Z poważaniem:

Uwaga, proszę pamiętać, że zmianę na planie schematycznym powinna parafować osoba z uprawnieniami w zakresie linii, węzłów i stacji kolejowych.

A jak na bocznicy występują tory kolejowe nieczynne?

Chociaż w Piśmie Prezesa UTK jest napisane:

„Natomiast przepisów rozporządzenia nie stosuje się do skrzyżowań linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami wewnętrznymi i przejściami służbowymi, służącymi zarządcy kolei (§2 ust. 2 rozporządzenia) oraz skrzyżowań stanowiących przecięcia drogi z linią kolejową lub bocznicą kolejową, na których zarządca kolei nie dopuścił ruchu kolejowego (§2 ust. 2a rozporządzenia). Dlatego niniejsze zapytanie nie dotyczy tego rodzaju przejazdów”.

Uważam, że nikomu korona z głowy nie spadnie jak wyśle treść pisma z odpowiednim zapisem w odnośniku:

Treść wysłanego pisma (nazwa bocznicy przypadkowa);

Gliwice; 03 luty 2021 r.

                                                                  Prezes                                            

                                           Urzędu Transportu Kolejowego

                                           Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Dot; Pisma DMB-WSWB.47.63.2020.1.AD z dnia 21 stycznia 2021 r.

W odpowiedzi na pismo DMB-WSWB.47.63.2020.1.AD z dnia 21 stycznia 2021 r., otrzymane w dniu 01 lutego 2021 r., informujemy:

1.            Na eksploatowanej przez nas bocznicy kolejowej TORWAR S.A., ul. Hokejowa12, 44-365 Gliwice, zlokalizowanej w Gliwicach przy ulicy Hokejowej 12, nie znajdują się przejazdy kolejowo-drogowe podlegające kategoryzacji1 (1Zgodnie ze statutem sieci kolejowej TORWAR S.A., ul. Hokejowa12, 44-365 Gliwice, zlokalizowanej w Gliwicach przy ulicy Hokejowej 12, na bocznicy występują tory kolejowe nieczynne. W nieczynnym torze kolejowym nr 101 w km: 0.074; 0.129; 0.216; 0.290 znajdują się przejazdy kolejowo-drogowe kat. „D”.)  zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1744, z późn. zm.).

No i na tym zakończmy, zresztą jak coś w piśmie z UTK mamy telefon, możemy się kontaktować i wtedy uzyskamy właściwą i fachową informację.

Szanowni Państwo, na koniec zwracam się ze szczególną prośbą o wsparcie finansowe na leczenie „Naszej Kochanej Lenki”. Ostatnio rozmawiałem z Panem Piotrem (Ojcem Lenki – należy do naszej Braci Kolejarskiej), podczas ostatniej wizyty w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (styczeń 2021 r.) poinformowano Rodziców Lenki, że stan Zdrowia Lenki jest obiecujący, dobra to wiadomość, wiadomo, że nie jest to informacja o tym, że Lenka całkowicie wyzdrowiała i nie potrzebuje już bardzo specjalistycznej opieki i rehabilitacji…, stąd w dalszym ciągu jest prośba Rodziców Lenki z prośbą o wsparcie finansowe w formie odpisu 1% od podatku, na dalsze leczenie i rehabilitację Leny Kmiecik, która jest podopieczną fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” – pomożecie bardzo Szanowni Państwo, przekazując swój 1% podatku, Fundacji Na Ratunek Dzieciom z chorobą nowotworową, nr KRS-u: 86 210 i cel szczegółowy: Lena Kmiecik.

TAK NIEWIELE TRZEBA, ABY DAĆ NADZIEJĘ, WALCZYMY JUŻ PIĄTY ROK I NIE PODDAJEMY SIĘ

Napisał Pan: Piotr Kmiecik który również bardzo dziękuje, w swoim i córki imieniu.

Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dużo Zdrowia, życzy: Witold Bardziński

.