Obowiązujące akty prawne w kolejnictwie.

Dodane 28 kwietnia 2019 przez Witold Bardziński

Niektórzy z Państwa odpoczywają a niektórzy odpoczywać będą. Przed nami długi majowy weekend jak by się za komuś z Państwa za bardzo nudziło bez pracy zapraszam do zapoznania z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi kolei. Ale po kolei, w pierwszej kolejności Ustawa o transporcie kolejowym.

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym zaczęła obowiązywać w 14 dni od ogłoszenia i posiadała 78 artykułów i 35 stron co się zmieniło w tej Ustawie przez mała 16 lat? Obowiązująca na dzień dzisiejszy to tekst jednolity ustawy opublikowany w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2019 r.  poz. 710) ma już 107 stron artykułów 78 i 2 załączniki.

Tak nie wiem od czego zacząć czy jak robił to Alfred Hitchcock gdzie jego filmy zaczynały się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie tylko rosło, czy powolutku Państwa napięciem grillować, a może inaczej, zacznijmy bardziej humorystycznie.

Jestem na jednej z bocznic starających się o świadectwo bezpieczeństwa, wagony stoją pod rozładunkiem, a bocznica świadectwa nie ma. Dowiaduję się o tym nie od samych zainteresowanych tylko jadąc już na zaproszenie bocznicy zawsze staram się spojrzeć na geomapę a również sprawdzam w wykazie Świadectw na stronie UTK czy bocznica ma świadectwo bezpieczeństwa, a jak tak, to do kiedy ważne.

Tak, że przy kawce gadu, gadu, Pan Prezes pyta o konsekwencje eksploatacji bocznicy bez ważnego świadectwa, więc ja zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym recytuję:

Rozdział 12

Kary pieniężne

Art. 66. 1. Karze pieniężnej podlega:

1) przedsiębiorca, który:

a) prowadzi działalność bez wymaganego dokumentu, o którym mowa w

art. 17e  – pkt. 3 – . Warunkiem dopuszczenia przedsiębiorcy do korzystania z infrastruktury kolejowej, o której mowa w ust. 2, jest uzyskanie przez tego przedsiębiorcę świadectwa bezpieczeństwa.

Kara:

2. Za naruszanie przez przedsiębiorcę każdego z przepisów ust. 1 Prezes UTK nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, z uwzględnieniem ust. 2a i 2d.

Żeby Pan Prezes nie dostał zawału, to zawsze staram się uspokoić: „zawsze lepiej późno jak wcale”, „z tymi karami to tak nie do końca…”, „najważniejsze bardzo uważać, żeby niedoszło do jakiegoś wypadku”. No ale na Panu Prezesie moje słowa jakiegoś wrażenia nie robią, zauważam nawet lekki ironiczny uśmiech, po których następują słowa: Panie Witoldzie o jakim my tu przychodzie mówimy? Z czego mi wezmą te 2% jak przychód był 0 – zero!

No jest taka piosenka „Mniej niż zero…” grupy Lady Pank odpowiadam i moim zadaniem nawet jak Pan uważa, że Pan przychodu nie ma to i tak trochę kasy by się na tą karę uzbierało, dlatego lepiej „zrobić” to Świadectwo, a nie tylko skorzysta Pan finansowo to na pewno będzie Pan lepiej sypiał.

Opuszczamy tą bocznicę i powracamy do dosyć często zadawanego pytania – na podstawie jakiego prawa mam obowiązek mieć Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy? Odnoszę się często do tego pytania w swoich ofertach:

Szanowni Państwo.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r.  poz. 710), art. 17 ust. 1. Zarządcy, przewoźnicy kolejowi, użytkownicy bocznic kolejowych oraz przedsiębiorcy zarządzający

infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze są obowiązani spełniać warunki techniczne i organizacyjne zapewniające:

1)         bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;

2)         bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych;

3)         ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska.

Dla spełnienia powyższych wymagań użytkownik bocznicy kolejowej jest obowiązany posiadać ważne świadectwo bezpieczeństwa użytkownika bocznicy.

W celu zyskania świadectwa bezpieczeństwa bocznicy jej użytkownik powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie świadectwa bezpieczeństwa bocznicy i załączyć (treść z oferty Kancelarii Specjalistów Bezpieczeństwa Kolejowego Sp. z o.o. w Gliwicach):

Oferujemy wykonanie dla firmy ???, kompletnej dokumentacji związanej z wydaniem Świadectwa Bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej.

W tym:

1.         Aktualnie obowiązujących przepisów:

1)         Przepisy utrzymania infrastruktury kolejowej,

2)         Przepisy prowadzenia ruchu i sygnalizacji,

3)         Instrukcja w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym,

2.         Przygotowanie wniosku do Prezesa UTK o wydanie świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej, w tym:

1)         Opracowanie na podstawie wizji lokalnej i dokonanych pomiarach wykazu eksploatowanych typów budowli i typów urządzeń.

2)         Opracowanie na podstawie określonych w pkt. 1 przepisów wewnętrznych wykazu określającego warunki prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury na bocznicy kolejowej.

3)         Przygotowanie treści Oświadczeń:

a)         Oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych zatrudnia się pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach;

b)         Oświadczenie o posiadaniu statusu użytkownika bocznicy kolejowego;

c)         Oświadczenie o prowadzeniu prac ładunkowych z towarami niebezpiecznymi;

d)         Oświadczenie o nie eksploatowaniu własnych pojazdów kolejowych;

3.         Opracowanie regulaminu pracy bocznicy wraz z planem schematycznym bocznicy kolejowej, uzgodnionego z Zarządcą Linii Kolejowej z którym bocznica jest połączona.

Usługa promocyjna:

Przy złożonym zamówieniu do 30 maja 2019 r., i przyjęciu kwoty realizacji zadań określonych w ofercie w pkt. 1 – 3, w kwocie oferty zostanie wykonane dodatkowo:

1.         Pomiar torów i rozjazdów bocznicy z wykonaniem przeglądu okresowego (duży – pięcioletni) obiektu budowlanego (bocznicy kolejowej);

2.         Reprezentacja użytkownika bocznicy w związku ze złożonym wnioskiem przed Prezesem Urzędem Transportu Kolejowego na podstawie upoważnienia wydanego przez  użytkownika bocznicy.                                                           

Wszelkie opłaty wobec Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. 2017 poz. 901 – w zależności od pracochłonności około 5 000 zł – wpłata przy składaniu wniosku 3 000 zł) ponosi Zamawiający.

Opłaty związane z uzgodnieniem Regulaminu pracy bocznicy z zarządcą linii kolejowej z którym bocznica jest połączona, ponosi Wykonawca.

Instrukcje zostaną wykonane w 4 egzemplarzach, oprawa plombowana, twarda,

Regulamin pracy bocznicy zostanie wykonany w 8 egzemplarzach, oprawa plombowana, twarda.

Dodatkowo całość dokumentacji w formie pamięci USB pendrive – 1 sztuka

Płatność w 3 etapach:

– etap 1 = po opracowaniu na podstawie wizji lokalnej i dokonanych pomiarach wykazu eksploatowanych typów budowli i typów urządzeń, po wykonaniu Przepisów wewnętrznych, przygotowanie wniosku o wydanie Świadectwa bezpieczeństwa bocznicy,

– etap 2 = po wykonaniu Regulaminu pracy bocznicy z planem schematycznym bocznicy i uzgodnieniu jego treści  z zarządcą linii kolejowej z którym bocznica jest połączona,

– etap 3 końcowy = po otrzymaniu świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy,

Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają należnego podatku VAT.

Warunki płatności – przelew bankowy w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.

Termin wykonania (przy zamówieniu złożonym do 30 maja 2019 r.):

– etap I – nie później jak do 31 czerwca 2019 r.,

– etap II – nie później jak do 15 lipca 2019 r.,

– etap III – otrzymanie ważnego świadectwa bezpieczeństwa bocznicy,

Termin wydania świadectwa bezpieczeństwa – zależny od decyzji Urzędu Transportu Kolejowego.

Uwaga:

Istnieje możliwość zawarcia odrębnych umów na wykonanie każdego z punktów określonych w ofercie, wówczas określone ceny nie podlegają promocji.

No tak jeszcze Państwa ciekawi zawsze cena, już odpowiadam, wszystko zależy od dokumentacji którą Państwo posiadacie i wiadomo od wielkości bocznicy, stąd cen na telefon czy w korespondencji e-mail nie podaję. W pierwszej kolejności muszę podjechać na bocznicę, zobaczyć, porozmawiać napić się na spokojnie kawy i prześlę następnie ofertę z zakresem i cenami. Na pewno będzie dużo kosztować, tak sobie Państwo myślicie. Jak będzie drogo to faktycznie weźmiecie sobie Państwo kogoś innego, a Państwa koszt to będzie wtedy dobra kawa dla mnie i uważam jakaś ciekawa podpowiedź co zrobić z tym fantem jakim jest bocznica kolejowa.

No dobrze tak się rozpisałem o tym co w naszej kolejowej ustawie jest najważniejszego, a tą najważniejszą obecnie rzeczą w Ustawie jest zgodnie z:

Rozdziałem 2 Art. 5. 1. – Do zadań zarządcy infrastruktury, zwanego dalej „zarządcą”, należy:

1) zarządzanie infrastrukturą kolejową polegające na:

a) nadawaniu drodze kolejowej statusu linii kolejowej.

2b. Brak statutu sieci kolejowej, o którym mowa w ust. 2a, jest równoznaczny z

nadaniem zarządzanej infrastrukturze statusu infrastruktury nieczynnej.

Kancelaria Specjalistów Bezpieczeństwa Kolejowego Sp. z o.o. w Gliwicach, ma również w swojej ofercie opracowywanie statutu – treść z oferty:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie statutu Zarządcy infrastruktury prywatnej dla użytkownika bocznicy kolejowej ???? zlokalizowanej w ???:

1)         Przygotowanie analizy wariantowej obejmującej prawa i obowiązki podmiotu zarządzającego infrastrukturą kolejową w świetle zmian przepisów wprowadzonych 30 grudnia 2016 r.  (nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2016 r.).

2)         Sprawdzenie dokumentacji bocznicy i zawartych umów pod względem obowiązku spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających:

a)         bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;

b)         bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych;

c)         ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska.

3)         Ocena i kwalifikacja istniejącej infrastruktury kolejowej zgodnie z załącznikiem nr 1 Ustawy o transporcie kolejowym.

4)         Sprawdzenie występowania i analiza porównawcza z  zawartymi Umowami i dokumentacją bocznicy  występowania usług świadczonych na rzecz przewoźników kolejowych przez zarządców infrastruktury i operatorów obiektów infrastruktury usługowej – zgodnie z załącznikiem nr 2 Ustawy o transporcie kolejowym.

5)         Przegląd i ocena regulaminów pracy bocznicy, przepisów wewnętrznych, umów dotyczących dysponowania nawierzchnią kolejową, urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego i obiektami związanymi z obsługą pojazdów kolejowych.

6)         Porównanie w terenie i określenie zgodności dokonanej oceny z zapisami w regulaminie pracy bocznicy, planie schematycznym i przepisach wewnętrznych.

7)         Określenie elementów infrastruktury kolejowej, które stanowią infrastrukturę prywatną lub nieczynną.

8)         Sporządzenie na bazie istniejących planów schematycznych, planów z wydzieleniem infrastruktury prywatnej i nieczynnej.

9)         Sporządzenie na bazie istniejących regulaminów pracy bocznicy, tabel z wydzieleniem infrastruktury prywatnej i nieczynnej.

10)       Przygotowanie w imieniu zamawiającego korespondencji (w tym prowadzenie rozmów telefonicznych i w formie elektronicznej) z Zarządcą linii kolejowej z którą połączona jest bocznica oraz z Przewoźnikiem kolejowym obsługującym bocznicę dotyczącymi spraw określonymi w ofercie.

11)       Sporządzenie projektu statutu i jego załączników.

12)       Omówienie i wprowadzenie ewentualnych zmian i poprawek.

13)       Wprowadzenie zarządzeniem lub decyzją statutu i jego załączników.

Cena = warunki jak przy wykonaniu dokumentacji o wydanie świadectwa bezpieczeństwa bocznicy… . Jak będzie drogo to faktycznie weźmiecie sobie Państwo kogoś innego, a Państwa koszt to będzie wtedy dobra kawa dla mnie i uważam jakaś ciekawa podpowiedź co zrobić z tym fantem jakim jest bocznica kolejowa.

Oczywiście te Artykuły z Ustawy o transporcie kolejowym co Państwu przytoczyłem to nie znaczy, że reszta artykułów Państwa nie dotyczy, ja tylko Państwu wskazałem wg. mnie te najważniejsze, bo musicie mieć Państwo Statut oraz ważne Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy.

Szanowni Państwo ponieważ to już tak naprawdę ostatni gwizdek naszego rozliczania z Fiskusem mam ogromną prośbę, jak możecie to wspomóżcie „Nasze” Kochane Maleństwo – Lenę Kmiecik, Córeczkę Pana Piotra, jednego z Naszej Braci Kolejarskiej i proszę, jak będziemy rozliczać swój podatek, czy namówieni przez nas znajomi, wskazujmy w nim cel naszego 1 %:

Fundacja: „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” nr KRS-u: 86210 cel szczegółowy: Lena Kmiecik.

Dużo Zdrówka Szanowni Państwo.

W imieniu Pana Piotra oraz własnym dziękuje: witold bardziński

Ps. Fotki  – Galeria „Bocznice kolejowe” – witold bardziński

.