Kontrola UTK – nie dać się!?

Dodane 24 marca 2019 przez Witold Bardziński

Ostatnio pisałem o kontroli UTK i wynikłych z niej problemów. Dzisiaj doradzę Państwu, jakie warunki formalne powinien spełnić właściciel bocznicy kolejowej żeby po dobudowaniu toru czy wymianie rozjazdu na nowy, nie mieć problemów podczas kontroli UTK, zapraszam.

Trochę klątw poleci na mnie od kolegów wykonawców, ale cóż takie jest życie. Dawniej gdy w roku 1985 zaczynałem działalność na torach jako przedsiębiorca prywatny też lekko nie miałem, a też wówczas każda bocznica miała swojego kierownika do spraw transportu kolejowego, jako firma wykonywałem roboty na zasadzie poleceń, no i nie było wtedy takiej Instytucji jak Urząd Transportu Kolejowego (łączę wyrazy Szacunku – ale lizus ten „bardziński”).

A dzisiaj właśnie na bocznicach tego kierownictwa nie ma, bo w ramach ewolucji doszliśmy do wniosku, że np. Elektrownia ma produkować prąd, a nie zajmować się transportem kolejowym. No i dobrze! I słusznie! Stąd nasza rola jako wykonawców się trochę odmieniła i to my teraz jako wykonawcy bardzo często doradzamy właścicielom bocznic co należy zrobić na bocznicy, jak to zrobić a nawet czasami odpowiadamy na jedno z najważniejszych pytań – a ile to będzie kosztować? Ale to zupełnie inna bajka. Dlatego Szanowni Państwo doszła ta kolejna Instytucja UTK, aby tym ciałem doradczym nie był tylko Wykonawca co często ma oczy przesłonięte potrzebami doczesnymi, tak jak Państwo często myślicie, że taką potrzebą u Wykonawcy jest np. zmiana samochodu, ale jak ja znam życie to najczęstszą potrzebą Wykonawców  są środki potrzebne na podatki, ZUS czy kredyty, ale to temat rzeka więc wracamy do tematu, więc taką Instytucją co pomaga użytkownikom bocznic stał się Urząd Transportu Kolejowego. No aleś teraz „bardziński” to podsumował! Pogratulować.

Bierzemy się do pracy. Chcemy np. wymienić rozjazd (Uwaga dotyczy to wymiany typu rozjazdu np.: rozjazdu zwyczajnego Rz S42-205-1:9 na rozjazd zwyczajny Rz S49-190-1:9 lub już koniecznie musimy to postępowanie wdrożyć – gdy wymieniamy rozjazd zwyczajny o promieniu R=190 – Rz S49-190-1:9 na rozjazd zwyczajny o promieniu R=300 – Rz-S49-300-1:9, a też te same procedury zalecam zastosować przy budowie nowego toru czy przy przedłużeniu toru.

Co należy zrobić? Otóż zalecam te prawie wszystkie sprawy zlecić wybranemu drogą przetargu Wykonawcy, zakres prac np. dla wymiany rozjazdu  zwyczajnego Rz S49-190-1:9 na rozjazd zwyczajny Rz-S49-300-1:9 byłby następujący (Uwaga, numeracje torów i rozjazdów oraz nazwa firmy Tormax zostały podane przykładowo i nie miały i nie mają zastosowania w rzeczywistości, z tym, że muszę pozdrowić serdecznie Pana Krzysztofa, Szefa na jednej z większych bocznic bo podobny temat miał być realizowany no ale cóż…):

 1. Zakres zadania obejmuje:
 2. Wykonanie projektu wymiany zużytego rozjazdu zwyczajnego Rz S49-190-1:9 nr 16 na nowy rozjazd zwyczajny Rz-S49-300-1:9 w istniejącym układzie bocznicy łącznie z projektem regulacji torów:

– toru nr 10 (od początku rozj. nr 15 do początku rozj. nr 18) na długości 162 mb.,

– toru nr 15 na długości 80 mb od końca rozjazdu nr 15, oraz toru nr 17 na długości 65 mb od końca rozjazdu nr 18.

–  opinia słuszności rozwiązania wymiany rozjazdu zwyczajnego z typu Rz S49-190-1:9-L na nowy rozjazd zwyczajny typu Rz-S49-300-1:9-L, sporządzona przez osobę z uprawnieniami do projektowania linii, węzłów i stacji kolejowych.

 1. Zakup i dostawa nowego rozjazdu typu RzE49(S49)-300-1:9-L, w tym zakup i dostawa kompletu nowych podrozjazdnic drewnianych – dębowych.

Dodatkowo – Zakup i dostawa:

– 20 sztuk podkładów drewnianych sosna typ IIB (taki typ podkładów jest zastosowany w torze nr 10 w celu wymiany pojedynczej zużytych podkładów,

–  2 sztuki podrozjazdnic dębowych o długości 6 mb do zabudowy na początku rozjazdów nr 15 i nr 18 (pod koziołek zwrotnicy) w celu wymian uszkodzonych podrozjazdnic,

– 220 ton tłucznia kolejowego w celu wykonania podbudowy rozjazdu nr 16 oraz regulacji w planie i profilu w zakresie wykonywanych prac.

Na wszystkie elementy podlegające wymianie zostanie przedłożone – świadectwa, potwierdzeń zgodności, deklaracji w tym deklaracji zgodności, certyfikatów, protokołów i inne.

Nawierzchnia stalowa będzie posiadać komisaryczny odbiór – komisarza PKP Centrum Diagnostyki PLK S.A., dokonany u producenta rozjazdu.

 1. Wybieranie podsypki z tłucznia załadunek i wywiezienie z terenu zakładu Zamawiającego.
 2. Demontaż rozjazdu zwyczajnego typu S49-190-1:9-L.
 3. Wywiezienie i przekazanie do utylizacji zużytych podkładów i podrozjazdnic drewnianych.
 4. Transport pozyskanego złomu stalowego we wskazane miejsce na terenie zakładu.
 5. Wykonanie koryta w podsypce dla układania rozjazdu.
 6. Zabudowanie rozjazdu typu RzE49(S49)-300-1:9-L na nowym tłuczniu i podrozjazdnicach dębowych.
 7. Regulacja torów poza rozjazdem zgodnie z nowym punktem geometrycznych rozjazdu:

– dla torów:

– nr 10 (od początku rozj. nr 15 do początku rozj. nr 18) na długości 162 mb., w tym wymiana podkładów na nowe – 25 sztuk drewnianych sosnowych typ IIB

– toru nr 15 na długości 80 mb od końca nowo zabudowanego rozjazdu nr 16,

 1. Podbicie na nowym tłuczniu nowo zabudowanego rozjazdu oraz wyregulowanych torów poza rozjazdem wg. określenia w pkt.9.

Podbicie na nowym tłuczniu rozjazdu oraz podbicie na nowym tłuczniu torów poddanych regulacji do projektowanej niwelety związanej z wymianą rozjazdu. Podbicie zostanie wykonane za pomocą podbijarki „pociągowej” rozjazdowej samoniwelującej (np. firmy Plasser & Theurer).

 1. Badanie techniczne nowo zabudowanego rozjazdu zostanie zakończone wydaniem certyfikatu zgodności z typem przez jednostkę organizacyjną o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym.
 2. Zostanie wykonany pomiar geodezyjny powykonawczy z naniesieniem zmian na mapach w zasobach geodezyjnych miasta Gliwice.
 3. Aktualizacja oraz dokonane zmiany zostaną naniesione na wszystkich udostępnionych przez Zamawiającego egzemplarzach planach schematycznych bocznicy TORMAX w Gliwicach oraz zostanie wykonany nowy plan schematyczny bocznicy po dokonanych zmianach w formie PDF i edytowalnej AutoCad.

Cena ryczałtowa netto za wykonanie zadania zgodnie z podanym zakresem prac:

=                 PLN

Okres zamknięcia rozjazdu ze względu na wykonywane prace:

do 7 dni (mogą być to również dni świąteczne)

Okres gwarancji na wykonane prace i wykorzystane materiały:

24 miesiące

Termin wykonania:

do 31 październik 2019 r.,

Warunki płatności:

Po wykonaniu zadania, protokólarnym odbiorze robót i wystawieniu faktury VAT z możliwością zapłaty 1 faktury częściowej w wysokości 50% kwoty umownej po dostarczeniu na teren Zamawiającego – nawierzchni stalowej rozjazdu i podrozjazdnic drewnianych dębowych.

 

Termin płatności:

przelew bankowy 30 dni

 1. Informacje dodatkowe:

Wszelkie materiały i części, niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy zapewni Wykonawca.

Utylizacja wszystkich materiałów po wymianie jest po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy to złomu, który należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie zakładu.

Zużyte podkłady stanowią odpad wytworzony przez Wykonawcę w toku prac remontowych i on odpowiada za przekazanie ich do utylizacji uprawnionym podmiotom.

Podpisując umowę Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać warunki wykonywania prac w TORMAX Witold Bardziński.

 

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania „Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów podczas wykonywania robót związanych z wymianą rozjazdu nr 16.”. Regulamin zostanie przedłożony do Zatwierdzenia przez TORMAX Witold Bardziński w terminie 30 dni przed podjęciem prac i zatwierdzony nie później jak w dniu rozpoczęcia prac.

 

III.          Informacje szczegółowe:

1)            Dokładne obmiary potrzebne do wykonania oferty z uwzględnieniem uwarunkowań w terenie zostały wykonane we własnym zakresie.

2)            W wycenie uwzględniono wszelkie prace przygotowawcze niezbędne do przeprowadzenia właściwych robót (dojazd, zabezpieczenie i utwardzenie terenu, itp.).

3)            Ponadto w przygotowaniu oferty uwzględniono:

 1. a) zapewnienie właściwego zaplecza socjalnego dla zatrudnianych pracowników oraz wyposażenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy wraz z wyznaczeniem przeszkolonych osób do udzielania jej oraz instrukcjami udzielania pierwszej pomocy,
 2. b) konieczność zapewnienia tymczasowych rozwiązań dla pracowników obsługi zapewniających bezpieczną pracę np. tymczasowe przejścia komunikacyjne, tymczasowe osłony miejsc normalnej pracy,
 3. c) wykonanie dodatkowych prac w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy np. czyszczenie, płukanie, usuwanie odpadów niebezpiecznych, wykonanie osłon,
 4. d) konieczność wcześniejszego przygotowania pisemnych zezwoleń (w szczególności czas na uzgodnienia) oraz przygotowania miejsca pracy zgodnie z warunkami zezwolenia, a także przywrócenia miejsca pracy do pierwotnego stanu, również zapewnienia kontroli miejsca prac spawalniczych po ich zakończeniu,
 5. e) koszty zapewnienia dodatkowych pracowników ze względów bezpieczeństwa np. asekuracja prac w przestrzeniach zamkniętych, asekuracja prac na wysokości, kierowanie ruchem pojazdów.

4)            Wykonawca będzie prowadził prace w taki sposób, aby nie utrudniać normalnej pracy pozostałych obiektów zlokalizowanych w pobliżu miejsc prowadzenia prac.

5)            Zadanie będzie Wykonane, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami oraz przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia ochrony środowiska podczas prowadzenia właściwych prac remontowych.

6)            Wykonawca nie będzie się zwracał o zwrot kosztów związanych ze sporządzaniem oferty.

Szanowni Państwo, można pomyśleć, ten „bardziński” oszalał, normalna wymiana rozjazdu a tyle procedur do wykonania, po co np. zgłaszać to w Mieście? Przecież to dzieje się na naszej bocznicy i nigdy tego nie robiliśmy? Ale niedługo się zacznie??? Szczególnie tym, którzy „jadą” w jedną stronę (tzn.: tą z korzyścią dla siebie) przeczytali, że nie płaci się podatków jak ma się infrastrukturę kolejową! No i nie płacą! Wszystko fajnie… a tym czasem Instytucje Skarbowe, sięgają po mapy w zasobach Miasta i się okazuje, że nie do końca jest tak, nawet jak macie Państwo prawo nie płacić podatków od gruntów na których jest infrastruktura kolejowa  (Uwaga – nie każda infrastruktura!!!) to Państwa obliczenia mogą być zupełnie różne od obliczeń wykonanych na mapach zasadniczych i ewidencyjnych w zasobach Miasta, a niestety te dane w zasobach Miasta są dla naszej „Skarbówki” najważniejsze i najbardziej miarodajne.

No dobrze, już i tak nabiłem Państwu do głowy tyle, że zasnąć nie będziecie mogli, a żeby się tak za bardzo nie przejmować bo my Ludzie już tacy jesteśmy polecam wejść na link podcastu Mała Wielka Firma – Marka Jankowskiego (pozdrawiam Serdecznie) https://malawielkafirma.pl/osiagac-cel/  a jak się spodoba to kolejny odcinek z Miłoszem Brzezińskim https://malawielkafirma.pl/przedsiebiorca-kontra-reszta-swiata/ fajne, posłuchać warto, bo ww. Miłosz (również pozdrawiam Serdecznie) mówi też o tym, jak w dzisiejszym Świecie nie dać się zwariować i być optymistą, zachować Zdrówko, którego jak najwięcej również Państwu życzę, a też jak możecie Szanowni Państwo wspomóżcie „Nasze” Kochane Maleństwo – Lenę Kmiecik, Córeczkę Pana Piotra, jednego z Naszej Braci Kolejarskiej i proszę, jak będziemy rozliczać swój podatek, czy namówieni przez nas znajomi, wskazujmy w nim cel naszego 1 %:

Fundacja: „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” nr KRS-u: 86210 cel szczegółowy: Lena Kmiecik.

W imieniu Pana Piotra oraz własnym dziękuje: witold bardziński

Ps. Fotki  – Galeria Tormax Witold Bardziński – witold bardziński

.