Kontrola Urzędu Transportu Kolejowego cz 1/2022

Dodane 28 maja 2022 przez Witold Bardziński

Jakie dokumenty należy przygotować do kontroli Urzędu Transportu Kolejowego? Zapraszam.

No tak! Napisać co żeś „bardziński” tak się nie odzywał kilka miesięcy a teraz tak nagle sobie przypomniał… to jakby nic nie powiedzieć. A działo, się działo, można powiedzieć od stycznia kontrola za kontrolą, nawet tak się skumulowało, że mieliśmy kontrole (Kancelaria Specjalistów Bezpieczeństwa Kolejowego Sp. z o.o. – zajmująca się zarządzaniem bezpieczeństwa na bocznicach kolejowych) prawie równolegle na trzech bocznicach. Ledwie znalazłem „okienko” aby udać się na wymarzony wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Ale jak to już ma być prawidłowo na kolei to musi być po kolei…

Co łączy wszystkie kontrole UTK? Prawie jak w Mc Donald pewien schemat, „na dzień dobry” trzeba przygotować:

1.   Statut bocznicy,

2.      Świadectwo bezpieczeństwa,

3.      Regulamin pracy bocznicy,

4.      Wykaz pracowników bocznicy przyjmujących treść regulaminu do wiadomości,

5.      Wykaz pracowników przewoźnika przyjmujących treść regulaminu do wiadomości,

6.      Instrukcje wewnętrzne,

7.      Plan schematyczny bocznicy,

8.      Umowy z przewoźnikiem wykonującym przewozy w obrębie bocznicy kolejowej,

9.      Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń zabudowanych na bocznicy kolejowej,

10.    Książka obiektu budowlanego,

         11.  Protokół przeglądu bocznicy 5-letni (stan techniczny + dopuszczenie do eksploatacji),

12.    Protokół przeglądu bocznicy roczny (stan techniczny),

13.    Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych oraz przynależność do Izby Inżynierów wraz z ubezpieczeniem OC,

14.    Dziennik oględzin rozjazdów,

15.    Arkusze badań technicznych rozjazdów,

16.    Książka kontroli stanu toru

17.    Dokumentacja urządzeń SRK,

18.    Metryki przejazdów kolejowo-drogowych,

19.    Umowa na utrzymanie infrastruktury kolejowej na bocznicy wraz z badaniami oraz  wykazem uprawnień i egzaminów pracowników dokonujących oględzin,

20.    Wykaz pracowników związanych bezpośrednio z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego

21.    Certyfikaty, dokumenty kwalifikacyjne/szkoleniowe oraz lekarskie pracowników związanych bezpośrednio z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego,

 22.   Rejestry egzaminów ww. pracowników,

23. Dokumenty dotyczące komisji kolejowej lub wpis w regulaminie o nieposiadaniu  komisji i korzystaniu z usług firm, w których takie komisje zostały powołane,

 24.   Rejestr praw kierowania (właśni pracownicy),

 25.   Upoważnienia własnych pracowników,

 26.   Dziennik pouczeń okresowych wraz z harmonogramem,

27.    Oświadczenia prowadzących pojazdy kolejowe (jeśli dotyczy),

28.    Rejestr pojazdów kolejowych,

 29,   Dokumentacja Systemu Utrzymania (DSU) posiadanych pojazdów kolejowych,

30.    Dokumentacja urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (dokumentacja TDT),

31.    Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdów kolejowych,

32.    Dokumentacja związana z przewozem towarów niebezpiecznych (jeśli dotyczy).

33.    Informacje 0 RINF.

No i jak to już wszystko mamy przygotowane. Proszę przyjąć moje gratulacje!!!

O nie tak do końca, zaraz uśmiech zniknie nam z twarzy bo podczas kontroli okaże się, że mamy nieaktualny Regulamin pracy bocznicy!!! Bo powołaliśmy się w nim podstawie prawnej i celu opracowania Regulaminu na zapisy:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku, w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 360, z późn. zm.) w związku z postanowieniami art. 19 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.1984) o transporcie kolejowym.

a niestety są zmiany w Ustawie o transporcie kolejowym!!! I to jak ważne zmiany!!! Wprowadzone Dz. U. 2022 poz. 727 – cytuję:

Art. 2. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984) w art. 3 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) transportu wykonywanego z wykorzystaniem urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych oraz związanych z tym przewozem urządzeń technicznych, innych niż używane w transporcie kolejowym i transporcie linowo-terenowym.”.

Co oznacza, że jak na naszej bocznicy nasze wagony z węglem będą jechać po jednej szynie lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych to przepisów Ustawy o transporcie kolejowym nie stosuje się… Fajnie jest wreszcie taki prawny zapis dla tych wszystkich co wszystko robią aby nie musieć mieć Świadectwa bezpieczeństwa bocznicy a też między innymi kontroli z UTK…

No tak aż człowiekiem trzęsie. W sumie ta opisana powyżej zmiana, nic wspólnego z naszymi bocznicami nie ma… a nasz Prezes, czyta protokół z kontroli i czerwienieje na twarzy… za niecały miesiąc trafia na jego biurko wystąpienie pokontrolne z adnotacją wykonania jako natychmiastowe… a prawie dostanie zawał jak po udzielonej odpowiedzi, że usunął usterki za 2 tygodnie dostanie Monit o konieczności przedstawienia dowodów…

Jedziemy z Krzysztofem (pozdrawiam serdecznie) na jedną z bocznic kolejowych, piękne okolice, nawigacja zna chyba nasze upodobania bo jedziemy krętymi bardzo malowniczymi drogami Jury Krakowsko-Częstochowskiej… krajobraz zatyka dech w piersiach… wspominam wyjazd pociągiem ze stacji Williams do Grand Canyon… w naszej podróży z Krzysztofem „małe” białe skały ukryte wśród soczystej zieleni, a w Grand Canyon olbrzymie nagie skały gór…

Rozmawiamy. Krzysztof trochę podenerwowany, przecież jak my w naszych Instrukcjach (PKP PLK S.A.), mielibysmy nanosić co chwilę poprawki to byśmy niec nie robili tylko nanosili te poprawki!!!

No tak, Krzysztof ale na to nie tylko zwracają uwagę kontrolujący z UTK, są firmy i osoby które naprawdę z tego dobrze żyją, proponując co chwilę opracowanie nowego regulaminu pracy bocznicy czy nowych instrukcji…

Cóż, Szanowni Państwo, żyjemy tam, gdzie żyjemy, w każdym kraju są rzeczy dobre i złe, skupiajmy się na tych dobrych, a te złe starajmy się naprawiać, najważniejsze to Zdrowym być!!! I tego z całego serca Państwu życzę: Witold Bardziński

Ps.

Fotki ze Stanów. Bo jak jest równie Pięknie u nas, czasami wystarczy wyjść na zewnątrz czy pojechać kilkanaście kilometrów i się napawać  równie pięknym naszym krajobrazem…

.