Blog Witolda Bardzińskiego – „Zrób to sam” – Regulamin pracy bocznicy kolejowej – część 3.

Dodane 19 maja 2018 przez Witold Bardziński

Jedna z ważniejszych części Regulaminu – Spis treści i skróty nazw użyte w Regulaminie. Niby proste jednak jak będziemy się ściśle trzymać spisu treści i odpowiadać na każdy jego punkt unikniemy „przykrych niespodzianek” podczas kontroli Regulaminu przez UTK lub w czasie uzgodnień z Zarządcą linii kolejowej z którym bocznica kolejowa jest połączona. Zapraszam.

1. Postanowienia ogólne. 7
1.1. Podstawa prawna i cel opracowania regulaminu. 7
1.2. Podstawa prawna eksploatacji bocznicy kolejowej. 9
1.3. Zakres obowiązywania regulaminu. 11
1.4. Użytkownik bocznicy kolejowej. 11
1.5. Współużytkownicy bocznicy kolejowej. 11
1.6. Przeznaczenie bocznicy kolejowej. 11
1.7. Zakres stosowania własnych przepisów wewnętrznych. 11
1.8. Zakres stosowania przepisów wewnętrznych, jeżeli zostały one pozyskane od zarządcy infrastruktury kolejowej, z którym bocznica kolejowa jest połączona lub przewoźnika/ów kolejowego/ych obsługującego/ch bocznicę. 12
2. Opis techniczny bocznicy kolejowej. 13
2.1. Położenie bocznicy kolejowej ze wskazaniem miejsca odgałęzienia od linii kolejowej, z którą bocznica jest połączona. 13
2.2. Okręgi nastawcze i posterunki ruchu oraz ich obsada. 15
2.3. Lokalizacja punktu/ów zdawczo-odbiorczego/ych. 14
2.4. Tory bocznicowe – ich układ, numerację, przeznaczenie, długości ogólne
i użyteczne (ze wskazaniem „od – do”), pojemność oraz ich pochylenia podłużne.
14
2.5. Rodzaje i typy rozjazdów oraz skrzyżowań torów, położenie zasadnicze rozjazdów w torach, sposób przestawiania zwrotnic rozjazdów. 19
2.6. Wykolejnice, ich położenie zasadnicze i sposób ich nastawiania. 23
2.7. Uzależnienia zwrotnic rozjazdów i wykolejnic. 23
2.8. Przyporządkowanie zwrotnic rozjazdów i wykolejnic do okręgów nastawczych. 24
2.9. Urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym. 25
2.10. Kolejowe obiekty inżynieryjne. 27
2.11. Przejazdy kolejowe i przejścia dla pieszych w poziomie szyn. 28
2.12. Oświetlenie bocznicy kolejowej. 29
2.13. Punkty ładunkowe. 29
2.14. Urządzenia ładunkowe. 31
2.15. Wagi wagonowe. 31
2.16. Bramy kolejowe. 32
2.17. Skrajnie budowli i taboru oraz skrajniki. 32
2.18. Lokalizacja budowli lub urządzeń, dla których nie jest zachowana skrajnia budowli. 32
2.19. Sygnały, wskaźniki i tablice. 32
2.20. Urządzenia i środki trakcyjne. 34
2.21. Tabor kolejowy własny lub dzierżawiony oraz tabor kolejowy specjalny, urządzenia i środki jego utrzymania. 34
2.22. Środki łączności. 34

Szanowni Państwo, często się zdarza, że Regulamin bocznicy jest zawarty na kilkunastu stronach. Bo przecież jak nie mamy wagi kolejowej, nie przewozimy materiałów niebezpiecznych to po prostu nie odnosimy się do tych punktów nie piszemy ich w spisie treści i koniec! Staram się unikać takich sytuacji z tego względu, że jeszcze jak czyta ten Regulamin, czy często sporządza, „kolejarz” który go potem uzgadnia i zna bocznicę, jest ok. Ale potem jak trafia ten Regulamin np. do UTK w Warszawie i Szanowne Panie czy Szanowni Panowie mają często do dyspozycji „google map” i nie widzą np. że ciemną nocą wagony są podciągane np. Fadromą do której jest przyczepiona lina… Wolno???

3. Zasady prowadzenia ruchu kolejowego między bocznicą kolejową,
a torami    zarządcy infrastruktury kolejowej, z którymi bocznica kolejowa jest połączona, opracowane w oparciu o przepisy dotyczące tego zagadnienia obowiązujące u zarządcy infrastruktury kolejowej.
36
4. Warunki techniczne obsługi bocznicy kolejowej. 42
4.1. Podstawianie wagonów na bocznicę kolejową. 42
4.2. Liczba obsług i czas ich wykonywania. 43
4.3. Masa hamująca składów manewrowych. 43
4.4. Dopuszczalny nacisk osi na szynę. 44
4.5. Ograniczenia w kursowaniu pojazdów kolejowych. 44
4.6. Ruch lokomotyw przewoźników kolejowych po torach bocznicy kolejowej. 44
4.7. Ruch lokomotyw użytkownika bocznicy po torach zarządcy infrastruktury kolejowej, z którym bocznica kolejowa jest połączona. 45
5. Warunki prowadzenia pracy manewrowej na bocznicy kolejowej. 46
5.1. Podział bocznicy kolejowej na rejony manewrowe. 46
5.2. Maksymalne prędkości jazd manewrowych pojazdów kolejowych po torach bocznicy kolejowej. 46
5.3. Dozwolone sposoby wykonywania pracy manewrowej. 47
5.4. Usytuowanie pojazdów trakcyjnych (lokomotyw) w składzie manewrowym. 47
5.5. Sprzęganie i rozprzęganie wagonów i lokomotyw. 47
5.6. Obsada drużyn trakcyjnych i ich wyposażenie. 48
5.7. Obsada drużyn manewrowych i ich wyposażenie. 49
5.8. Jazdy manewrowe przez przejazdy i przejścia dla pieszych w poziomie szyn. 49
5.9. Dozwolona liczba pojazdów kolejowych przetaczanych w jednej grupie manewrowej bez obsadzania hamulców ręcznych lub włączania hamulców zespolonych. 51
5.10. Przetaczanie taboru kolejowego siłą ludzką, przy użyciu ciągników drogowych lub podciągarek wagonów. 52
5.11. Układanie dróg przebiegu dla manewrów oraz przekładanie zwrotnic rozjazdów. 54
5.12. Gospodarka płozami hamulcowymi i ich użytkowanie. 54
5.13. Zabezpieczenie taboru kolejowego przed zbiegnięciem. 54
6. Organizacja wykonywania pracy manewrowej na bocznicy kolejowej. 57
6.1. Planowanie i organizowanie pracy manewrowej. 57
6.2. Zadania w zakresie wykonywania pracy manewrowej. 58
6.3. Czynności ładunkowe oraz zasady obsługi punktów ładunkowych bocznicy. 59
6.4. Ważenie wagonów. 60
6.5. Praca manewrowa w złych warunkach atmosferycznych i zimowych. 62
6.6. Warunki zachowania bezpieczeństwa pracowników i taboru kolejowego w czasie wykonywania pracy manewrowej i obsługi punktów ładunkowych. 63

To zależy? Jak w punkcie 5.10 „Przetaczanie taboru kolejowego siłą ludzką, przy użyciu ciągników drogowych lub podciągarek wagonów” i pozostałych punktach Regulaminu, ładnie to opiszemy i przekona ta treść ww. sprawdzających będzie ok! A jak nie?! Dojdzie np. tą ciemną nocą do wypadku (odpukać oczywiście w niemalowane – nikomu nie życzę) to co? Będą kłopoty i to naprawdę poważne. Zadzwonimy do „znajomego” kolejarza z pytaniem – co robić??? Prawdopodobnie jak się wcześniej dowie to nie będzie odbierać telefonu, a nawet jak odbierze i się dowie w czym rzecz, to się nam „rozchoruje”. Nie, nie piszę tego dlatego, żeby „wyciąć” konkurencję, najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyście Państwo jako użytkownicy bocznicy, którzy odpowiadacie za jej bezpieczeństwo, wiedzieli jakie macie zapisy w Regulaminy i znali a przede wszystkim przestrzegali jego treść!!!

7. Organizację obsługi punktu/ów zdawczo-odbiorczego/ych. 67
7.1. Przyjmowanie wagonów na punkcie/tach zdawczo-odbiorczym/ych. 67
7.2. Przekazywanie wagonów po wykonaniu czynności ładunkowych na punkt/y zdawczo-odbiorczy/e. 67
8. Zagadnienia dotyczące przewozu koleją towarów niebezpiecznych 69
8.1. Charakterystyka towarów niebezpiecznych przewożonych transportem kolejowym na terenie bocznicy kolejowej. 69
8.2. Postępowanie z towarami niebezpiecznymi na bocznicy kolejowej. 76
8.3. Kwalifikacje i szkolenia pracowników uczestniczących w procesie przewozu koleją towarów niebezpiecznych oraz obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.  

77

8.4. Wyposażenie i oznakowanie taboru kolejowego 78
9. Nadzór nad stanem technicznym i utrzymaniem obiektów i urządzeń infrastruktury kolejowej bocznicy, przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego. 80
10. Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników związanych
z transportem kolejowym na bocznicy (łącznie z pracami związanymi z utrzymaniem infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na bocznicy).
 
81
11. Obowiązki pracowników związanych z pracą transportu kolejowego bocznicy (dla poszczególnych stanowisk pracy związanych bezpośrednio z realizowanym na bocznicy ruchem kolejowym oraz z pracą ładunkową wagonów kolejowych). 81
12. Postępowanie w razie wypadku z ludźmi lub wypadku z taborem kolejowym. 85
13. Wykaz adresów i numerów telefonów zarządcy infrastruktury kolejowej, z torami którego bocznica kolejowa jest połączona oraz przewoźnika kolejowego obsługującego bocznicę kolejową. 86
14. Postanowienia końcowe. 89
14.1. Rozdzielnik regulaminu. 89
14.2. Obowiązek wprowadzania zmian i uzupełnień w treści regulaminu. 89
14.3. Obowiązek przyjęcia treści regulaminu do wiadomości i stosowania. 89
15. Skorowidz zmian i uzupełnień treści regulaminu. 90
16. Załączniki do regulaminu. 93
16.1. Plan schematyczny bocznicy kolejowej z naniesionymi wymaganymi danymi, określonymi w § 4 pkt 2 oraz kilometrację charakterystycznych punktów, urządzeń i obiektów.
16.2. Plan schematyczny urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, które winny być uzgodnione z zarządcą infrastruktury kolejowej, z którego torami bocznica kolejowa jest połączona.
16.3. Tablica zależności.
16.4. Instrukcja obsługi urządzeń SRK na bocznicy Tormax Gliwice.
16.5. Regulamin przejazdu kolejowo-drogowego
16.6 Wykaz pracowników którzy przyjęli treść Regulaminu do wiadomości

A pomocnym w tym jest, spis treści, który odpowiada na każde z pytań zawarte w Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzonego przez jej użytkownika (Dz. Urz. MI 2010. 3.8 z dnia 26 lutego 2010 r.). Tak, że „bardziński” nic nowego nie wymyślił, „zmałpił” pytania zawarte w Obwieszczeniu, ubrał je w treść spisu treści i po kolei odpowiada na każdy z jego punktów. Oczywiście wiem, wiem, zaraz niektórzy powiedzą: „A tak walczy o przyrodę, żeby nie wycinać drzew! A z kilkunastu stron robi opasłe tomiska po kilkadziesiąt stron! Po co? Nie wiecie? Ja wiem! Po prostu „gościu” idzie na kasę, za kilkanaście stron nie weźmie tyle co za kilkadziesiąt! A jeszcze co robi? Do tego twarda okładka ze złotymi wytłaczanymi napisami i na dokładkę – oczywiście złote śrubki, jak chcecie to Wam to zaplombuje, żeby jak coś nic nie można było podmienić jakiejś strony… egzemplarzy przynajmniej 8… itd., itp.”.

Co mam na usprawiedliwienie? Po prostu chcę spokojnie spać. Spokojny sen daje dużo Zdrówka i to właśnie Jego życzę Państwu jak najwięcej: Witold Bardziński

 

Skróty użyte w Regulaminie

 

Skrót Stosowane w Regulaminie
Tormax Gliwice Użytkownik bocznicy kolejowej, zarządca infrastruktury – Tormax Witold Bardziński, 44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102.
PKP PLK S.A. Zarządca Sieci Linii Kolejowych – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74.
Przewoźnik Przewoźnik kolejowy – przedsiębiorca uprawniony na podstawie licencji do

wykonywania przewozów kolejowych. (Obecnie ………… Sp. z o.o.).

 

Operator bocznicy Operator bocznicy – przedsiębiorca spełniający określone wymagania do prowadzenia ruchu na terenie bocznicy kolejowej Tormax Gliwice (Obecnie …….. Sp. z o.o.).
Koordynator Tormax Gliwice Kierownik Magazynów – Koordynator w sprawach dotyczących kwalifikacji zdarzeń i powiadamiania – wyznaczony przez użytkownika bocznicy kolejowej otrzymujący zgłoszenie o wypadku.
Kierownik operatora bocznicy Kierownik operatora bocznicy (obecnie Kierownik Wydziału Transportu Tormax Gliwice).
Dyżurny ruchu Dyżurny ruchu operatora bocznicy
Upoważniony pracownik Ustawiacz operatora bocznicy