Dodane 3 września 2011 przez Witold Bardziński

Kontynuujmy temat, Świadectw bezpieczeństwa bocznic kolejowych, dlaczego? Postaram się na przykładach z ostatnich dni wykazać błędy w występowaniu o ich uzyskanie.

Bocznica „A”. Od kilku lat nie eksploatowana. Nie znaczy to jednak, że nie podlega kontroli Urzędu Transportu Kolejowego. W punktach po przeprowadzonej kontroli, czytamy:
Pkt. I „Brak świadectwa bezpieczeństwa nie spełnia wymogu art. 18 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 16 poz. 94 z późniejszymi zmianami).
Pkt. II „ Regulamin Pracy Transportu Kolejowego” nie spełnia wymagań wynikających z §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. nr 172 poz. 1444 z późniejszymi zmianami) i jest nieaktualny, ze względu na zaistniałe zmiany strukturalne w PKP, zmiany aktów prawnych dotyczących funkcjonowania transportu kolejowego i zmiany w przepisach wewnętrznych regulujących transport kolejowy”.
Pkt. III. „Plan sytuacyjny dołączony do Regulaminu Pracy Transportu Kolejowego, wymaga aktualizacji, ponieważ granica PKP związana z utrzymaniem infrastruktury kolejowej nie jest jednoznaczna i nie spełnia wymogu wynikającego z § 4 pkt 2 Obwieszczenia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej
Pkt. IV. „Użytkownik bocznicy nie posiada własnych przepisów wewnętrznych określających zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury i pojazdów kolejowych, ani nie zawarł porozumienia o stosowaniu zatwierdzonych przepisów wewnętrznych zarządcy, z którym bocznica jest
połączona. Posiadanie przepisów wewnętrznych jest wymagane art. 19 ust.3 pkt 2 Ustawy
z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007r. nr 16
poz.94 z późniejszymi zmianami) przy występowaniu do Prezesa UTK o wydanie świadectwa bezpieczeństwa”.
Pkt. V. „Bocznica „A” eksploatuje typy budowli przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego oraz pojazd kolejowy na które nie posiada świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu wydanych przez Prezesa UTK, co jest niezgodne z art. 23 ust. l Ustawy z dnia 28 marca 2003r, o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 16 póz. 94 z późniejszymi zmianami)”.
Pkt. VI „Brak dokonywania kontroli okresowej stanu technicznego nawierzchni bocznicy kolejowej raz w roku i co pięć lat zgodnie z art. 62 ust. l pkt l lit a i art. 62 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. nr 243 póz. 1632 z późniejszymi zmianami)”.
Pkt. VII „Brak przestrzegania terminów dokonywania badań torów, rozjazdów (ostatnie pomiary torów i badanie techniczne rozjazdów wykonane było w 2006roku), obchodów
1 pomiarów torów zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, oraz §11 ust. l Instrukcji
o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75) będącej załącznikiem
m- 2 do uchwały nr 232 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2005r.
w związku z §26 ust. 10 Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych Id-1 (D-l) stanowiących załącznik nr l do uchwały nr 173 Zarządu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005r. zarządcy od którego odgałęzia się bocznica”.
Pkt. VIII „Użytkownik bocznicy nie utworzył Rejestru pojazdów kolejowych, do czego obligują zapisy w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. 2006r. Nr 105 póz. 713 z późn. zmianami).
Pkt. IX Bocznica A w miejscowości A nie opracował dokumentacji systemu utrzymania dla posiadanej lokomotywy spalinowej typu 401Da i nie przedłożył Prezesowi UTK celem jej zatwierdzenia.
Pkt. X Kontrolowany podmiot nie posiada i nie prowadzi dokumentacji związanej z procesem utrzymania pojazdów kolejowych wymaganej §8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. nr 212, póz. 1771 z póżn. zmianami).
Pkt. XI. Użytkownik bocznicy nie posiada protokółów z badań oraz decyzji Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczających do eksploatacji zbiorniki ciśnieniowe zamontowane na lokomotywie typu 401 Da nr XXX.
Pkt. XII. Kontrolowany podmiot nie wydał świadectwa sprawności technicznej dla lokomotywy 401Da nr XXX, co jest warunkiem dopuszczenia pojazdu kolejowego do eksploatacji zgodnie z art. 24 ust. I z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 16 póz. 94 z późniejszymi zmianami).
Pkt. XIII. Prowadzenie zagadnień dotyczących kwalifikacji i doskonalenia zawodowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego ocenia się… W związku z nieprawidłowościami […] wnioskuję o natychmiastowe odsunięcie Pana Jana Nowaka od wykonywania czynności na stanowiskach pomocnika maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych […] oraz informuję, że na stanowisku maszynisty należy zatrudniać wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje zgodnie z §4 w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.08.2004r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem ^bezpieczeństwem ruchu kolejowego” i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. nr 212 póz. 2152 z późniejszymi zmianami), jak również że, na stanowisku ustawiacza należy zatrudniać wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje zgodnie z §4. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra (Dz. U. Nr 59 póz. 301).
Wnioski i zalecenia … (między innymi):
„po uaktualnieniu Regulaminu pracy bocznicy kolejowej i uzyskaniu dokumentów wymienionych w punktach […] niniejszego wystąpienia, niezwłocznie wystąpić do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o wydanie świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej „A”
[…] w terminie do dnia XX.0X.2011r. uaktualnić Regulamin pracy bocznicy kolejowej,
[…] w terminie do dnia XX.0X.201 Ir. uaktualnić plan sytuacyjny bocznicy kolejowej,
[…]w terminie do XX.0X.2011r. opracować i przedłożyć do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego przepisy wewnętrzne, które określają zasady i wymagania organizacyjne dotyczące bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury oraz przepisy wewnętrzne ustalające zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników prowadzących pojazdy kolejowe lub zawrzeć umowę na stosowanie przepisów wewnętrznych zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego; ze względu na rozpoczętą w 2004r. procedurę uzyskania świadectw dopuszczenia typu na budowle z zastosowaniem przepisów wewnętrznych PKP sugeruje się zastosowanie drugiej możliwości.
[…] wznowić działania w celu uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i pojazdu kolejowego – rozpoczęte w 2005r.,
[…] w terminie do dnia XX.0X.2011r. w ramach okresowej kontroli obiektu budowlanego wykonać 5-letnią kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia, a od 2011r. dokonywać kontrole obiektu budowlanego zgodnie z prawem budowlanym.
[…] od natychmiast wykonywać pomiary torów i rozjazdów zgodnie z przepisami w tym zakresie.
[…] w terminie do dnia … itd.

Można się przejąć! Uważam, że tak, jeżeli korzystamy z bocznicy kolejowej i jest ona niezbędna w naszej działalności. Jeżeli niekoniecznie musimy z niej korzystać możemy poczekać. W jaki sposób? Przecież są terminy narzucone przez UTK! Wystarczy wysłać zapytania do kilku firm, ich przedstawiciele przyjadą ocenią, wycenią, w korespondencji z UTK bocznica „A” napisze, że poczyniła starania o usunięcie wskazanych usterek kierując zapytanie do specjalistycznych firm… Może tak być. Na coś innego chciałbym skierować jednak Państwa uwagę:
[…] wznowić działania w celu uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i pojazdu kolejowego – rozpoczęte w 2005r.,
Faktycznie użytkownik bocznicy kolejowej w roku 2005 złożył wnioski do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli na:
– tor z szyn typu S42 na podkładach betonowych typu INBK4A z przytwierdzeniem pośrednim
typu „K”,
– tor z szyn typu S42 na podkładach betonowych typu INBK.4A z przytwierdzeniem pośrednim,
– tor z szyn typu S42 na podkładach betonowych BL-3 z przytwierdzeniem pośrednim,
– tor z szyn typu S42 na podkładach drewnianych z przytwierdzeniem bezpośrednim,
– rozjazd zwyczajny typu S42-1:9-R=205 na podrozjazdnicach drewnianych,
– złącze szynowe podparte z szyn typu S49 na podkładach drewnianych typu l/B z przytwierdzeniem pośrednim,
– złącze szynowe podparte z szyn typu S42 na podkładach drewnianych typu I/B z przytwierdzeniem bezpośrednim,
– złącze szynowe podparte z szyn typu S42 na podkładach drewnianych z przytwierdzeniem pośrednim,
– kozioł oporowy z szyn stalowych typu S42,
– kozioł oporowy betonowy wzmocniony.
Dokonano wpłaty 8000 zł na konto Urzędu Transportu Kolejowego NBP … (Na podstawie wówczas obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2003 r., w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania Dz. U. Nr 217 Poz. 2137 i 2138. Obliczono za wydanie 10 świadectw x 800 zł = 8000 zł.
Dokonując obecnie tej wyceny dla Świadectw określonych przez bocznicę opłata ta wyniosłaby na dzień dzisiejszy Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lutego 2008 r., w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania Dz. U. Nr 47 Poz. 276:
Za tor z szyn 4 x 2000 = 8 000
Za rozjazd 1x 2000 = 8 000
Złącze szynowe 3 x 1500 = 4 500
Kozioł oporowy 2 x 1500 = 3 000
Łącznie = 24 500 zł

Szanowni Państwo! Nie dajmy się naciągać! Już w roku 2005 nie tyle należało płacić. Wystarczyło wnieść opłaty:
1 raz na tor z szyn typu S42 (rodzaj podkładów i sposób ich przytwierdzenia określić w tabeli) = 800 zł obecnie = 2000 zł
Rozjazd kolejowy wniosek opłacony prawidłowo = 800 zł, obecnie = 2000 zł
1 raz na złącze torowe (rodzaj przytwierdzenia określić w tabeli) = 800 zł obecnie = 1500 zł
Kozioł oporowy wniosek opłacony prawidłowo.
Znaczy to, że w roku 2005 wystarczyło wpłacić 4 000 zł, a obecnie 10 500 zł. Zauważcie Państwo jakie oszczędności możemy poczynić już przy opłatach na rzecz UTK, a wobec wykonawcy dokumentacji również, są to kwoty niemałe.
Ten błąd w opłacie i źle sporządzona dokumentacja przyczyniły się do tego, że przez przeszło 5 lat bocznica tych świadectw nie otrzymała, nie tylko wniosek i załączona dokumentacja musi być prawidłowo wykonana, ale również za wnioski należy wnieść prawidłowe opłaty. Bronię UTK? Nie muszę, po kontroli Najwyższej Izby Kontroli w UTK zwrócono szczególną uwagę między innym na „nieuzasadnionej zwłoce w powiadamianiu kontrahentów o nadaniu licencji, bądź świadectw oraz o należnej z tego tytułu opłacie”. Obecnie widać, że idzie ku lepszemu. Szczególnie jak w uzyskaniu świadectwa jest zainteresowana sama bocznica to te terminy nie powinny obecnie przekraczać 3 miesięcy. Tego, krótkiego terminu życzy Państwu:

Witold Bardziński