Tytuł aktualności

Dodane 27 maja 2013

W ostatnich aktualnościach przedstawiałem sytuację gdy kończy się nam ważność Świadectwa bocznicy kolejowej i byliśmy już posiadaczami świadectwa typu budowli. Co zrobić natomiast gdy nasza bocznica została wybudowana po 14.11.1997r., lub po tej „granicznej dacie” dokonaliśmy jej remontu, modernizacji zabudowując budowle na które nie posiadamy i winniśmy uzyskać świadectwo typu. Zacznijmy od następującego przykładu: Bocznica eksploatowana od lat 1960-tych, stara się o uzyskanie Świadectwa bezpieczeństwa bocznicy kolejowej. We wniosku o te Świadectwo ma między innymi podać nazwy typu budowli, urządzeń, pojazdu kolejowego i numery uzyskanych świadectw. Wzmiankowana bocznica posiada cztery rozjazdy zwyczajne typu Rz S42, skos 1:9, R = 205 i drugim dla rozjazdu Rz S49-1:9-190. Dla rozjazdu Rz S42-1:9-205 zabudowanego, dopuszczonego i eksploatowanego w torach bocznicy przed 14.11.1997 do w/w wniosku dołączamy:
– opis techniczny lub dokumentację techniczną,
– pozytywna opinię użytkownika z dotychczasowej eksploatacji, uwzględniająca aktualny stan techniczny.
– oświadczenie właściciela bocznicy np. Prezesa, że wnioskowane typy budowli (w naszym przypadku Rz S42-1:9-205 został zabudowany przed 14.11.1997).
– opłata wstępna – w przypadku rozjazdu S42 – 1:9 – 205 = 2 000 zł
Do wniosku załączony powinien być aktualny (sporządzony na podstawie Obwieszczenia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10.02.2010r., w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika) Regulamin pracy bocznicy uzgodniony przez Zarządcę linii kolejowej z którym bocznica jest połączona oraz jako załącznik plan schematyczny bocznicy w celu weryfikacji przez Urząd danych podanych we wniosku.
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie dokumentacji i opinii, które powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie linii, węzłów i stacji kolejowych, ta sama prawidłowość będzie dotyczyć wykonania Regulaminu i planu schematycznego. Błędy skutkują wstrzymaniem rozpatrywania i uzupełnieniem wniosku w ciągu 7 dni, do tego dochodzą koszty, wzmiankowana opłata 2 000 zł jest opłatą wstępną i czasokres pracy kontrolnej tej dokumentacji ma znaczący wpływ na końcową cenę rozpatrywanego wniosku. Podobnie jest z Regulaminem pracy bocznicy i planem schematycznym, błędy powodują wstrzymanie rozpatrywania wniosku.