Obsługa bocznic kolejowych

Na początku 2000 roku wystąpiliśmy z ofertą całkowitego utrzymania bocznic kolejowych. Obecnie jesteśmy przygotowani wykonywać tą obsługę w cyklu całorocznym, całomiesięcznym, tygodniowym lub dziennym. Obsługę tą mogą wykonywać nasi pracownicy lub pracownicy właściciela bocznicy dla nich w przypadku braku kwalifikacji do wykonywania zawodu kolejowego organizujemy właściwe kursy i szkolenia. Techniczną obsługę zapewniamy taborem własnym lub dzierżawionym od właściciela bocznicy. Sprawujemy również kompleksową obsługę stanu technicznego nawierzchni kolejowej. W tabelach znajdujących się na odpowiednich podstronach podajemy przykładowe ceny, które są zależne od wielkości zakresu robót, położenia bocznicy oraz mogących wystąpić innych warunków nieuwzględnionych w wycenie.

 

Pogotowie torowe

Usługa pogotowia torowego jest związana z działalnością firmy Tormax od początku działalności. To właśnie w tym okresie wykonując usługi dla Kopalń Węgla Kamiennego często nie tylko naprawialiśmy awaryjnie nawierzchnię kolejową, ale również wkolejaliśmy tabor, wagony towarowe i lokomotywy. W roku 1991 braliśmy społeczny udział w usuwaniu skutków katastrofy kolejowej po wykolejeniu pociągu pośpiesznego „Beskidy” w następstwie tego wypadku zginęły 3 osoby, a 22 były ranne. W okresie zimowym odśnieżamy tory i rozjazdy kolejowe. Staramy się jak najszybciej przybyć na miejsce awarii i usunąć ją jak najszybciej.

 

Pomiary, przeglądy kontrolne bocznic kolejowych

Na ten dział naszej działalności zwracamy szczególną uwagę naszym kontrahentom. Od tych pomiarów nie tylko zależy zakres robót, jakie ewentualnie należy zrealizować, ale przede wszystkim zależy bezpieczeństwo ludzi i taboru. Wykonujemy pomiar i przegląd kontrolny z ewentualną aktualizacją pomiaru na planie sytuacyjnym bocznicy. Następnie w uzgodnieniu z właścicielem bocznicy sporządzany jest – Protokół stanu technicznego bocznicy (Ust. Prawo Budowlane, art.62, ust.1, pkt1). Po dokonanym przeglądzie i sporządzonym protokole możemy wykonać kalkulację na ewentualne roboty wynikające z zakresu usterek do usunięcia określonych w protokole. Przy robotach, których zakres przekracza naprawy bieżące możemy realizować remonty kapitalne, które wykonujemy od wykonania dokumentacji, jej uzgodnień, realizację robót i odbiór końcowy.

 

Szkolenia

Od roku 1994 organizujemy kursy i szkolenia służb kolejowych. Organizowaliśmy kilka edycji kursów dla maszynistów, pomocników lokomotyw spalinowych, ustawiaczy, manewrowych oraz kursów toromistrza. Dla najlepszych zawsze przewidujemy atrakcyjne nagrody – najlepsi uczestnicy kursów toromistrza otrzymywali toromierz marki „SOLA”, maszyniści zegarki firmy „Atlantic”. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie, atrakcyjne ceny, dobry zespół szkolących. Uruchamianie kursów następuje po zebraniu minimum 10 chętnych i od ilości uczestników uzależniona jest cena kursów. Szkolenia służb kolejowych odbywają się na podobnych zasadach z tym, że uruchomienie szkolenia następuje już dla 5 chętnych. Przy zgłaszaniu większej ilości chętnych organizujemy kursy i szkolenia wyjazdowe, wtedy nasi instruktorzy u Państwa prowadzą kursy i szkolenia. Ten system pozwala nie tylko na dysponowanie pracownikami (np.; 4h pracy, 6h kursu), ale też pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy na wynajmu przez organizatora kursu, szkolenia sali oraz noclegach i delegacjach pracowniczych.

 

Obsługa całoroczna

Oprócz planowanych remontów i inwestycji sprawujemy obsługę całoroczną w wymiarze:
1. Stały nadzór nawierzchni kolejowej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie linii, węzłów i stacji kolejowych z prowadzeniem wymaganej Prawem Budowlanym dokumentacji kontrolno – pomiarowej:

a. książki kontroli stanu toru z pomiarem i wpisem:
– prześwitu, przechyłki, pochylenia, strzałki toru, luzu stykowego, pełzania, stanu szyn z zużyciem bocznym i pionowym, stanu przytwierdzenia i złączek, podaniem grubości podsypki i stopnia jej zanieczyszczenia, stan podkładów z wyszczególnieniem ilości do wymiany, zaciosania, opaskowania i dosycenia, określenie stanu ław, podtorza, rowów oraz innych uwag.
b. kartoteki rozjazdów z pomiarem i wpisem:
– prześwitu, przechyłki, luzu stykowego, stanu nawierzchni stalowej z podaniem zużycia pionowego i bocznego, stanu przytwierdzenia i złączek, podaniem grubości podsypki stopnia jej zanieczyszczenia, stanu podrozjezdnic z wyszczególnieniem ilości do wymiany, zaciosania, opaskowania i dosycenia, określenia luzów pomiędzy iglicą i opornicą, sprawdzenie stanu technicznego zwrotnika rozjazdu oraz inne uwagi.
c. dziennik oględzin rozjazdów D-831 z wpisem:
– zauważonych braków i nieprawidłowości w rozjazdach z określeniem terminów, zauważenia usterek i ich usunięcia.

W okresie trwania umowy Tormax odpowiada za prawidłowość dokonywanych pomiarów i ocen, rzetelność i prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i właściwymi przepisami kolejowymi.

2. Zakres bieżącego utrzymania:

– wymiana pękniętych szyn,
– pojedyncza wymiana podkładów drewnianych i betonowych,
– pojedyncza wymiana podrozjazdnic,
– wymiana uszkodzonych złączek,
– niszczenie roślinności i chwastów chemiczne i wykaszanie mechaniczne w torze; szerokość pasa = 3,5 mb, rozjazd = 5,5 mb
– dokręcanie i wymiana zużytych lub uszkodzonych śrub i wkrętów,
– poprawienie szerokości toru,
– usuwanie dołków w torze,
– poprawienie niwelety toru na wysadzinach,
– regulacja położenia toru w planie,

Roboty te są wykonywane w okresach między naprawami toru i mogą swym zakresem obejmować jedną lub wszystkie wymienione czynności. Materiały do wykonywania powyższej usługi oraz środki chemiczne niszczenia roślinności zakupi Inwestor bądź zleci jego zakup wykonawcy. Umownie określane są wielkości wymian rocznie.